Medisin

Lyst til å bli lege? Du må like å hjelpe mennesker, og din hovedoppgave vil være å finne riktig diagnose og å behandle pasienter. Du kan for eksempel jobbe i almennpraksis, på sykehus eller administrativt i helsevesenet. Som lege kan du få jobb både i Norge og i utlandet. 

Hva innebærer medisinstudiet?
Studiet er krevende og varer i 6 - 8 år + eventuell turnus. Du må være svært motivert. Fagene du har er blant annet anatomi, biokjemi, ernæring, fysiologi, genetikk, klinisk biokjemi og patologi. Du behandler daglig etiske problemstillinger og blir øvet i å takle ulike situasjoner. Det varierer hvor mye praksis som er integrert i studiet. 

For å søke må du ha generell studiekompetanse og ofte spesifikke realfag. En del skoler holder opptaksprøve, og du må ofte dokumentere språkkunnskaper i undervisningsspråket. 

Aktuelle land
Lånekassen gir støtte til medisinutdanning i EU/EØS, USA, Canada og Australia.

EU/EØS
Flest nordmenn studerer medisin i land som Polen, Ungarn, Tsjekkia og Slovakia. I Sentral-Europa er det opprettet egne studieplasser på engelsk som et tilbud for internasjonale studenter, og dermed er det også flest nordmenn i disse landene.

Mange ønsker seg til Storbritannia, Irland og Danmark. I disse landene konkurrerer du med landenes egne søkere om studieplassene, det blir dermed langt færre plasser å søke på, og færre kommer inn. I Danmark konkurrerer man innad i den norske kvoten.

I EU/EØS er det vanlig at medisinstudiet er lagt opp med 2- eller 3-år med preklinisk utdanning med mye teori. Etter preklinisk følger klinisk del som i de fleste tilfeller er 3-årig. Under klinisk del har du mye praksis.

Australia, Canada og USA
Få nordmenn studerer medisin i disse landene da utdanningen er svært dyr. I tillegg er utdanningen todelt, der du først tar en 3- eller 4-årig bachelor i realfag og deretter starter på medisinutdanningen som er normert til 4 år. Kun de beste studentene går videre fra bachelornivå til selve medisinutdanningen. I Australia finner du to typer medisinutdanninger, den ene etter modell fra USA/Canada, den andre følger den europeiske modellen med et fem-seksårig løp. 

Godkjenning av medisinstudiet 
Lege er et lovregulert yrke, noe som betyr at du må ha autorisasjon før du kan utøve dette yrket Norge. Det er Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) som behandler søknaden din om autorisasjon etter fullførte studier.

Utdanning fra EU/EØS
Utdanning fra EU/EØS regnes etter EUs sektordirektiv for leger, for å være sidestilt med norsk medisinutdanning.
Fra og med 2013 ble turnusordningen for leger lagt om. Det stilles nå krav om at man har autorisasjon som lege for å kunne søke turnus. Turnustjenesten er nå en forutsetning for å kunne ta spesialistutdanningen i Norge.
Medisinutdanningen i 11 EØS-land gir ikke autorisasjon etter cand.med. Dersom man har studert i et av disse landene må man gjennomføre turnustjeneste der før man kommer tilbake til Norge og søker om autorisasjon som lege.

Studenter som begynte medisinstudiet f.o.m. 2012 i landene nevnt ovenfor vil dermed ikke automatisk kunne søke turnusstilling etter fullført studium ettersom autorisasjon er et krav for å kunne søke under den nye ordningen.

Utdanning fra utenfor EU/EØS
Har du utdanningen din fra land utenfor EU/EØS må du ta  en eksamen, OSCE-test, arrangert av Universitetet i Oslo. Din utdanning må være faglig jevngod med den norske medisinutdanningen, før du kan søke om autorisasjon. Les mer på SAK sine sider 

Jobbmuligheter
Som lege må du ha omfattende medisinske kunnskaper og være flink med mennesker. Du må ha gode kommunikasjonsevner, og holde deg oppdatert i forhold til medisinsk og teknologisk utvikling. Les mer om det å arbeide som lege på utdanning.no  De fleste leger vil som oftest arbeide klinisk, for eksempel i allmennpraksis, privat spesialistpraksis, på sykehus eller i kommunehelsetjenesten. Noen velger administrative jobber i for eksempel i Helsedirektoratet, Helse-og omsorgsdepartementet, Statens helsetilsyn eller helsevesenet for øvrig. Noen ønsker også å jobbe utenlands. 

Den norske legeforening og Norsk medisinstudentforening
Den norske legeforening er interesseorganisasjonen for medisinstudenter og ferdig utdannete leger. De kan gi deg rådgivning, juridisk bistand, tips om etterutdanning og spesialisering, samt en rekke medlemsgoder.

Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon med hovedoppgave å arbeide for medisinstudentenes faglige, økonomiske og sosiale interesser. Både norske medisinstudenter i utlandet og medisinstudenter i Norge er velkommen som medlemmer. De fleste medisinstudentene i Norge er Nmf-medlemmer. Trykk her for å lese om et utvalg lærestedene du kan studere medisin ved (se høyre kolonne).

Sist endret: 30.06.2014 14:02 Skriv ut