Er du interessert i hvordan kroppen fungerer og ønsker å hjelpe mennesker til bedre helse? Da kan studier innen fysioterapi være noe for deg.

Hva innebærer utdanning i fysioterapi? 

Studiet tar som regel tre år og du må ha generell studiekompetanse for å søke. Studiet legger vekt på faglig kunnskap, praktiske ferdigheter og personlig utvikling. Etter endt studier skal du være i stand til å ivareta pasientenes og samfunnets behov for en god fysioterapitjeneste. Undersøkelse, behandling, habilitering, rehabilitering, helsefremmende og forebyggende arbeid er viktige deler av fysioterapeuters arbeidsområde. Les mer på Utdanning.no. 

Hvor kan jeg studere?

Helsedirektoratet anbefaler å studere helsefag i land innenfor EU/EØS. Danmark og Nederland er landene som er mest aktuelle for de fleste. Her er det mange plasser å søke på og undervisningen foregår på engelsk eller dansk. For å få støtte fra Lånekassen må utdanningen være på universitetsnivå og tas på heltid ved et offisielt godkjent lærested.

Godkjenning

For å kunne jobbe som fysioterapeut i Norge, trenger du autorisasjon fra Helsedirektoratet. Autorisasjon gis av Helsedirektoratet på bakgrunn av de til enhver tid gjeldende regler. Det betyr at dersom regelverket endrer seg mens du studerer er det regelverket når du er ferdig og søker om autorisasjon som gjelder, ikke regelverket da du startet. Du er selv ansvarlig for å følge med på endringer i regelverket og for å sørge for at du oppfyller kravene i det regelverket som gjelder når du søker om autorisasjon.

Helsedirektoratet kan ikke forhåndsgodkjenne utdanninger. For å få best mulig grunnlag for å få autorisasjon, kan du sammenligne rammeplan, fagplan og studieplan for det norske studiet opp mot tilsvarende for ditt studiested slik at du kan passe på at den utenlandske utdanningen ikke avviker for mye fra den norske. Du kan for eksempel undersøke om den utenlandske utdanningen har samme akademiske nivå og lengde som i Norge. 

I Norge er kravet for å bli autorisert fysioterapeut bachelorgrad (3 år) i fysioterapi og ett år veiledet turnustjeneste.

Norske utdanningsinstitusjoner som tilbyr tilsvarende utdanning kan hjelpe deg med å vurdere utenlandsk fagplan/studieplan. Disse rådene er kun veiledende.

Det er også viktig at du får autorisasjon som fysioterapeut i det landet du studerer.

Turnustjeneste i Norge

Med utdanning fra utlandet er det mulig å søke Helsedirektoratet om å få gjennomføre turnustjeneste i Norge, men dette innebærer ekstra ventetid. Helsedirektoratet kan bare gi autorisasjon i etterkant av studiene. Det er derfor viktig at du undersøker nøye før du starter på studiene om lærestedet og fagene du tar gir grunnlag for autorisasjon.

Her kan du lese mer om autorisasjon av fysioterapiutdanning i utlandet fra Helsedirektoratet.

NB! Du som utenlandsstudent vil måtte vente ett ekstra år på å få turnus i Norge. Du kan innen 1. september samme år som avsluttet fysioterapeututdanning søke Helsedirektoratet om gjennomføring av turnustjeneste i Norge. Dette innebærer at du kan få turnusplass august året etter at du er ferdig med studiene.

Søke overføring?

Har du startet studiene (minimum ett år), men ønsker å bytte til en annen skole? Da kan du kontakte aktuelle læresteder, og forhøre deg om de har ledige studieplasser. Vanligvis krever skolen at du har hatt omtrent de samme fagene i tilsvarende tidsrom. NB: En del læresteder tar ikke inn studenter underveis i studieløpet.

Jobbmuligheter

Fysioterapeuter arbeider både i spesialisthelsetjenesten (sykehus) og i kommunehelsetjenesten. De kan være offentlig ansatt eller i privat praksis. Eksempler på arbeidsplasser er sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, helsestasjon, skolehelsetjeneste, sykehjem, lærings- og mestringssentre, bedriftshelsetjenesten, fysikalske institutter og i idretten. Andre eksempler er forskning og utdanning, offentlig forvaltningsapparat og nasjonale og internasjonale hjelpeorganisasjoner. Som utenlandsstudent har du også muligheter til få deg jobb internasjonalt.

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) organiserer de fleste fysioterapeuter i Norge. NFF driver utstrakt kursvirksomhet, forvalter en forbundsintern spesialistordning, gir rådgivning, bistår i lønnsspørsmål og representerer sine medlemmer i forhandlinger og har godt samarbeid med myndighetene.

Denne siden er godkjent av Norsk Fysioterapeutforbund.

 

Foto: Beverly Goodwin