ANSA-undersøkelsen er den første årlige undersøkelsen blant alle medlemmer i Association of Norwegian Students Abroad og ble gjennomført i perioden desember 2018 - januar 2019. Nå er resultatene klare.

Undersøkelsen tar sikte på å undersøke tilstanden blant de norske utenlandsstudentene knyttet til deres medlemskap i ANSA, deres motivasjon for utenlandsstudier, informasjon om utenlandsstudier, samt egen vurdering av fremtidige karrieremuligheter. Målet er at ANSA skal sitte med informasjon som gir bedre forutsetninger for å tilby medlemmer av ANSA de rette tilbudene, at tillitsvalgte skal få den rette opplæringen, samt at vi skal få bedre innsyn i studentenes egne opplevelser og inntrykk slik at dette kan benyttes videre i ANSAs politiske arbeid.

Hele rapporten kan du lese her. 

Delrapporten for opplæring av tillitsvalgte kan du lese her.

Hovedfunn i undersøkelsen:

Mange studenter har ikke kontroll på egen lånemengde
I undersøkelsen rapporterer hele 43 % av respondentene at de ikke har kontroll på sin samlede studiegjeld ved endt utdanning. I lyset av flere mediesaker det siste året om studenter som avslutter sine studier med over 1 million i studielån er disse tallene svært urovekkende. ANSA mener dette understreker et sterkt behov for bedre informasjon og en mer oversiktlig lån- og stipendordning. Samtidig har under 40 % av respondentene benyttet seg av Lånekassens gjeldskalkulator, noe som også viser at studentene tar lite ansvar for å opplyse seg selv om egen situasjon.

Studentene er fornøyde med ANSAs informasjonssenter
En av ANSAs hovedansvarsområder er vår rolle som nasjonalt informasjonssenter for utenlandsstudier. Det er derfor svært gledelig å lese at de som benyttet seg av ANSAs informasjonssenter i stor grad er fornøyd med informasjonen de fikk, og de opplevde denne både som relevant og tilgjengelig.

Utveksling i videregående en sterk motivator for videre utenlandsstudier
Av de respondentene som rapporterte at de hadde vært på utveksling i videregående rapporterte over 87 % at dette var motiverende for videre studier i utlandet. Dette viser at en større satsing på utveksling i videregående potensielt kan gi ringeffekter hva gjelder å øke andelen norske studenter på helgrad i utlandet.

Studentene opplever at de mangler nettverk med tanke på fremtidige jobbmuligheter
1 av 3 respondenter sier de har et litt dårlig eller svært dårlig nettverk med tanke på fremtidige jobbmuligheter. Dette understreker et behov for videre satsing på karriere i ANSA, og at det må jobbes med å skape arenaer der studenter møter næringslivet.

ANSAs forsikring er det viktigste medlemstilbudet
Av ANSAs medlemstilbud er forsikringen det klart viktigste. 3 av 4 respondenter har ANSAs studentforsikring. Undersøkelsen viser at de fleste er fornøyd med ANSAs forsikring, men den viser samtidig at ANSA har et stort potensial for å nå bedre ut med vårt øvrige medlemstilbud.

De lokale arrangementene står sterkt i organisasjonen
Blant arrangementene i ANSA er det de lokale arrangementene som quiz, julebord og lignende som trekker flest av respondentene. Dette viser at det lokale arbeidet de tillitsvalgte gjør for å inkludere hverandre står svært sterkt i organisasjonen, og er en viktig del av ANSAs arbeid både i dag og i fremtiden.

Kontakt
President Hanna Flood
+47 906 51 156 / president@ansa.no