For første gang ble også norske studenter i utlandet inkludert i studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Hvordan står det egentlig til med utenlandsstudentene? I denne artikkelen har vi samlet sammen noen av de viktigste funnene fra undersøkelsen.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse kartlegger studenters helse og trivsel i en bred forstand. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag av studentsamskipnadene SiO, SiT og Sammen, og utført av Folkehelseinstituttet. Generelt kan vi se tydelige fellestrekk mellom studenter i Norge og norske studenter i utlandet både i hvordan man opplever studiehverdagen og hvordan man takler den. Allikevel er det noen punkter der vi kan se at utenlandsstudentene skiller seg ut.

Stor grad av psykiske symptomplager

Det er en skremmende høy andel studenter både i utlandet og i Norge som rapporterer om psykiske symptomplager. Blant utenlandsstudentene har 27% opplevd alvorlige symptomer på psykiske plager. Dette er noe under andelen som rapporterer det samme blant studentene i Norge, men fortsatt et svært høyt tall. Dette kan også ses opp mot flere andre faktorer i undersøkelsen. Blant annet rapporterer 28 % om somatiske symptomer eller plager, noe som også er skremmende høye tall. I tillegg rapporterer hele 32 % av utenlandsstudentene at de ofte eller svært ofte opplever en form for ensomhet.  

Når det kommer til den fysiske helsen er tallene mer oppløftende. 83 % av utenlandsstudentene rapporterer sin egen helsetilstand som god eller svært god. I tillegg er utenlandsstudentene mer aktive enn studenter i Norge. 46 % rapporterer at de trenger 2-3 ganger i uka, mens 24 % rapporterer at de trener nesten hver dag. Over 50 % av studentene rapporterer at de har god eller svært god livskvalitet. Allikevel er det verdt å merke seg at 10 % av utenlandsstudentene vurderer egen livskvalitet som dårlig eller svært dårlig.

Utenlandsstudentene trives stort sett godt

Mer oppløftende tall finner vi også når vi ser på studenters tilfredshet med studieby og studier. På en skala fra 0-100 scorer utenlandsstudentene over 70 på kultur, kollektiv, studentmiljø, uteliv og tilfredshet med studiebyen totalt. Det eneste studentene i Norge er mer fornøyde med er helsetilbudet i studiebyen, men også her scorer utenlandsstudentene 66 som er ganske bra. Vi kan også se at de fleste er fornøyd med fadderordningen. Utenlandsstudenter rapporterer også en høyere deltakelse i studentfrivilligheten enn studentene i Norge.

På en skala fra 0-100 rapporterer utenlandsstudentene at de er relativt godt fornøyd med sine studier. Både undervisning og egen studieinnsats scorer over 60, og bedre enn studentene i Norge. På spørsmål om trivsel med studie scorer utenlandsstudentene i snitt godt over 50. 44% av studentene rapporterer at de har opplevd en del eller svært stor grad av eksamensangst, mens 13% rapporterer at de ikke har opplevd dette i det hele tatt.

Rus og alkoholforbrukene størst blant utenlandsstudenter

Et annet bekymringsverdig punkt i rapporten går på studenters alkohol- og rusvaner. Utenlandsstudentene rapporterer et høyere alkoholbruk enn studenter i Norge. 26% drikker 2-3 ganger i uken, mens nesten 3 % rapporterer at de drikker 4 ganger i uken eller mer. Hele 50 % av utenlandsstudentene befinner seg i det rapporten beskriver som risikogruppen for alkoholbruk. Ser vi derimot på holdningene til alkoholforbruk er tallene noe annerledes. 63 % av studentene sier de er litt eller helt enige i at det burde være flere alkoholfrie studenttilbud, mens 55 % sier de er litt eller helt enig i at det drikkes for mye i studentmiljøet.

Både narkotiske stoffer og bruk av prestasjonsfremmende midler er mer utbredt blant utenlandsstudentene enn blant studenter i Norge. 8,1 % av utenlandsstudentene har brukt legemidler for å øke konsentrasjonsnivået, våkenhet og heve energinivået. Dette er 3% høyere enn studenter i Norge.  8,5 % av utenlandsstudentene rapporterer at de har brukt narkotika eller legemidler som gir rus mer enn 5 ganger det siste året. Også dette er nesten 3 % mer enn studentene i Norge.

1 av 3 har opplevd seksuell trakassering   

34% rapporterer at de har vært utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering. Dette er 10 % mer enn studentene i Norge. Andelen som rapporterer at de har blitt mobbet av lærer eller medstudenter er også høyere blant utenlandsstudenter. Les mer om våre kommentarer til disse tallene her.

Generelle betraktninger

Undersøkelsen viser helt tydelig at det er en stor jobb å gjøre knyttet til studenters psykiske helse, noe ANSA også tar svært seriøst. Dette er grunnen til at vi i vår lanserte vår egen psykologtjeneste i samarbeid med Lifekeys, og grunnen til at dette blir en svært viktig sak for ANSA i tiden som kommer.

Senest i statsbudsjettet for 2018 satte regjeringen av 10 millioner kroner til arbeidet med psykisk helse blant studenter. Dette er midler ANSA som studentsamskipnad for utenlandsstudentene og utenlandsstudentenes interesseorganisasjon ønsker å søke på slik at deler av disse midlene også kan komme utenlandsstudenter til gode. Dessverre har det ikke blitt åpnet for denne muligheten foreløpig, men dette er noe vi vil jobbe videre med.

Ønsker du å lese mer om rapporten fra SHoT undersøkelsen?

Her kan du lese oversikten over tall for norske utenlandsstudenter

Her kan du lese den fullstendige SHoT-rapporten.