Helt siden den 23. juni 2016 er det mange som har diskutert konsekvensene av Storbritannias utmelding av EU. På denne siden har vi forsøkt å oppsummere noen av de viktigste elementene rundt den videre situasjonen til nåværende og potensielle studenter i Storbritannia

Etter at statsråd Iselin Nybø gikk ut og anbefalte norske studenter å vurdere andre utvekslingsmuligheter enn Storbritannia har diskusjonen gått om hvilke konsekvenser Brexit faktisk vil ha for norske studenter i Storbritannia. Den 29. januar godkjente Europaparlamentet utmeldingsavtalen mellom Storbritannia og EU, og Brexit var et faktum den 31. januar 2020.

Hvilke praktiske konsekvenser får Brexit for meg? Oppdatert 26. februar 2020.

Storbritannia forlot EU den 31. januar 2020, og er inne i en overgangsperiode frem til 31. desember 2020. I overgangsperioden vil Brexit gi få praktiske utslag. Dersom du starter studieoppholdet ditt før overgangsperioden er omme, skal du søke noe som heter EU Settlement Scheme. Dette skal du gjøre først etter at du har bosatt deg i Storbritannia.

Søknadsfristen for å søke EU Settlement Scheme er den 30. juni 2021. Dette gjelder også alle norske studenter som flytter til landet for å studere innen overgangsperioden er omme, altså 31. desember 2020.

Studenter som flytter til Storbritannia etter den 31. desember må søke oppholdstillatelse under et nytt, poengbasert immigrasjonssystem med oppstart i 2021. Du kan lese mer om de praktiske konsekvensene i vår pressemelding her.

Gradsstudenter i Storbritannia

Så lenge utdanningene i utgangspunktet var godkjent av Lånekassen vil det ikke endre seg noe med tanke på finansieringsmuligheter. Slik situasjonen er i dag har heller ikke nordmenn de samme særfordelene hva gjelder billigere skolepenger i Storbritannia slik som EU-borgere, og bør derfor ikke bli påvirket av endringer i disse særordningene.

Med støtte fra Lånekassen er du pliktig medlem i folketrygden, som utløser rett til stønad til dekning av nødvendige utgifter til helsetjenester i utlandet, på visse vilkår. Helfo vil kunne gi nærmere informasjon om hvilke krav som gjelder, men vi anbefaler uansett å tegne en privat forsikring med tilstrekkelig helsedekning ved studieopphold som varer utover 31. desember 2020.

Utvekslingsstudenter med Erasmus+

Det er først og fremst studenter på utveksling det har vært knyttet stor spenning til, og det er også disse studentene statsråd Nybø snakket om i NRK-reportasjen. Nærmere bestemt utvekslingsstudenter som reiser på avtaler gjennom Erasmus+, som er et utvekslingsprogram mellom EU og EØS-landene som tilbyr studenter et eget stipend og egne avtaler for utveksling.

Storbritannia vil fortsatt delta i programmet frem til programperioden er over. Norske studenter vil da kunne reise på Erasmus+-opphold ut studieåret 2020/2021.

Hvorvidt Storbritannia kommer til å delta i det nye Erasmus+-programmet med oppstart i 2021 er fortsatt usikkert, og kommer til å være et tema i de videre forhandlingene mellom Storbritannia og EU. Det er derfor vanskelig å si om det vil være mulig å utveksle på Erasmus+ til Storbritannia etter studieåret 2020/2021.

Utvekslingsstudenter uten Erasmus+

Studenter som reiser på utveksling med avtaler mellom sin institusjon i Norge og en institusjon i Storbritannia vil ha andre forutsetninger enn studenter som reiser gjennom Erasmus+. Da vil det være opp til institusjonene seg imellom å opprettholde og videreføre en avtale. Dersom du vurderer å dra på utveksling til Storbritannia gjennom en avtale fra din institusjon tar du kontakt med din rådgiver på internasjonalt kontor. De bør ha informasjon om hvordan fremtiden ser ut for disse avtalene, og hvilke forutsetninger du har for å gjennomføre ditt utvekslingsopphold i Storbritannia.

Studerer, eller planlegger du helsefaglige studier* i Storbritannia?

Etter at Storbritannia nå har meldt seg ut av EU er det viktig at du vet hvilke regler som gjelder for deg når du kommer hjem til Norge og skal søke godkjenning av utdanningen din.

Du som søker om godkjenning før 31. desember 2020

Du vil fortsatt være omfattet av EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv, som sørger for en gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Hva dette i praksis betyr for deg og det faget du studerer kan du lese mer om på ANSAs nettsider. Finn ANSAs fagsider.

Du som ikke kan søke godkjenning før 31. desember 2020

Det er det fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan man i fremtiden godkjenner yrkeskvalifikasjoner fra Storbritannia. Dette kommer blant annet an på hva som blir avtalt mellom Norge og Storbritannia.

*Kommende leger, sykepleiere, psykologer, farmasøyter eller andre yrker hvor man trenger autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Ønsker du mer informasjon om studier i Storbritannia kan du sjekke ut våre informasjonssider her.

Følg med på Kunnskapsdepartementets sider for oppdatert informasjon om hva Brexit kan betyr for deg. For britiske statsborgere i Norge anbefaler vi å følge med på den britiske ambassadens nettsider og Facebook-side.

Foto: Melinda Nagy / Shutterstock