ANSAs statsbudsjettprioriteringer for 2022 ANSA vil øke og knytte studiestøtten til 1,5G ANSA vil øke stipendandelen av skolepengestøtten for bachelorgrader i utlandet slik at den likestilles med stipendandelen for master og doktorgrader i utlandet ANSA vil øke stipendandelen ved reisestøtte til 35%

ANSA mener at studiestøtten skal økes og knyttes til 1,5G 

 Nivået på utdanningsstøtten kan både være til hinder- og legge til rette for at alle skal ha mulighet til å starte på og gjennomføre sin høyere utdanning. ANSA jobber for at alle studenter, uavhengig av sosial bakgrunn, skal ha samme tilgang på høyere utdanning. For studieåret 2020/2021 får studenter utbetalt 112 290 NOK i basisstøtte fra Lånekassen.  

På bakgrunn av Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHOT2018) vet vi at studenter bekymrer seg mye over økonomi, og at studiestøtten ikke strekker til. Noe av årsaken til dette kan skyldes at studiestøtten ikke er høy nok. 

 

ANSA mener at stipendandelen av skolepengestøtten for bachelorgrad skal økes til samme nivå som for master og doktorgrad. 

De totale utgiftene for betaling av skolepenger har ifølge Lånekassen steget med 54 prosent i gjennomsnitt per student siste tiårsperiode. Sommeren 2014 var det en kraftig svekkelse i kroneverdien som medførte at flere utenlandsstudenter enn tidligere selv måtte dekke skolepenger utover utdanningsstøtten de fikk fra Lånekassen. Etter at det ble innført et tilleggslån på inntil 100 000 kroner fra høsten 2017, har færre vært avhengige av alternative måter å finansiere studiene på. Samtidig kan vi se av grafen under at gjennomsnittsgjelden for helgradsstudenter i utlandet har steget mye i samme periode. Fra et snitt totalt på 385 344 kr i 2010 til 569 361 kr i 2019. 

 
At en større andel av studiestøtten kan omgjøres til stipend vil kunne være med å redusere gjeldsutvikling blant norske studenter i utlandet. Dette tiltaket vil redusere hindringene dagens utenlandsstudenter opplever med boliglån, samtidig som det vil tilgjengeliggjøre utenlandsstudier for en større gruppe med større låneaversjon. Når gjeldsbelastningen for norske studenter i utlandet har økt så mye de senere årene, vil dette kunne heve terskelen for flere til å studere i utlandet. 

 

ANSA mener at stipendandelen for reisestøtte utenfor Norden skal økes til 35% 

Regjeringens kutt i reisestøtten utenfor Norden i statsbudsjettet for 2021 bidrar til en økt gjeldsbelastning for mange norske studenter i utlandetDette kommer sammen med en oppfordring til studentene om at flere burde studere i utlandet, spesielt i landene som stipendkuttet treffer hardest. Studentene som reiser til landene regjeringen ønsker, får økt lånebyrde. 

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 står det at regjeringen ønsker flere studenter til land som Brasil, men med stipendkuttet som kommer i det samme budsjettet vil en hel grad der gi over 20.000 kroner ekstra i gjeld for studentene som følger den oppfordringen. 

 Regjeringen ønsker ifølge Panorama-strategien å styrke samarbeidet med Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, Japan og Sør-Korea. Gjelden til studentene som velger å reise til disse landene øker. ANSA mener at en reversering av stipendkuttet i statsbudsjettet for 2021 vil styrke den norske studentmobiliteten til viktige områder.