ANSA-undersøkelsen ble gjennomført for tredje gang i perioden desember 2020 – januar 2021, med utgangspunkt i ANSA sitt medlemsregister for 2020. Dette er nå etablert som en årlig undersøkelse, der alle ANSAs medlemmer får muligheten til å komme med sine tilbakemeldinger og innspill som kan benyttes til å utvikle organisasjonen videre. Tallene fra årets undersøkelse gir klare signaler på hvilke områder av vårt arbeid som fungerer godt, og områder der vi har mye å gå på.

Les rapporten her

ANSA-undersøkelsen er den tredje årlige undersøkelsen blant alle medlemmer i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA). ANSA er organisasjonen for norske studenter i utlandet. Siden 1956 har vi arbeidet for å ivareta norske utenlandsstudenters interesser, og informere om studiemuligheter i utlandet. En viktig del av dette arbeidet knytter seg til å jobbe for gode finansieringsordninger for studentene, og å styrke ANSAs posisjon som informasjonsgiver. ANSA har tre hovedfunksjoner. Vi er et nasjonalt informasjonssenter om studier i utlandet, som gir nøytral og gratis informasjon til alle som ønsker å studere i utlandet. Vi er en studentsamskipnad som tilbyr norske studenter i utlandet fordeler og velferdstjenester mens de er i utlandet. Og vi er en interesseorganisasjon som jobber politisk med å fremme utenlandsstudentenes interesser for aktuelle instanser i Norge.   

 

Undersøkelsen tar sikte på å gi et innblikk i tilstanden blant de norske utenlandsstudentene knyttet til deres medlemskap i ANSA, deres motivasjon for utenlandsstudier, informasjon om utenlandsstudier, samt egen vurdering av fremtidige karrieremuligheter. Målet er at ANSA skal sitte med informasjon som gir bedre forutsetninger for å tilby medlemmer av ANSA de rette tilbudene, at tillitsvalgte skal få den rette opplæringen, samt at vi skal få bedre innsyn i studentenes egne opplevelser og inntrykk slik at dette kan benyttes videre i ANSAs politiske arbeid.

 

I hovedrapporten vil det bli presentert funn knyttet til motivasjon og informasjon om studier i utlandet (herunder ANSAs informasjonssenter, Lånekassen og autorisasjon), ANSAs medlemstilbud, karriere og ANSA som trygg organisasjon. Selve undersøkelsen tok også for seg mer spesifikke spørsmål knyttet til utvalgte deler av ANSAs medlemmer. Herunder blant annet bakgrunnsdata om studenter og tillitsvalgte på land-/regionsnivå eller lokallagsnivå. Disse tallene inkluderes ikke i hovedrapporten, men vil benyttes videre i ANSAs interne arbeid.Les rapporten her