ANSAs retningslinjer for Frifond er sist vedtatt 27.03.2021

ANSAs RETNINGSLINJER FOR FRIFOND

Frifond er opprettet av Stortinget og er en støtteordning til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Fondet er ment å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på det lokale plan.

ANSA Sentralt søker Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) hvert år om frifondmidler. Frifondmidlene skal ifølge LNUs retningslinjer gå til organisasjonens laveste ledd. I ANSAs tilfelle vil det si lokallag og ANSA-land uten lokallag.

ANSA Sentralt fordeler 95% av frifondmidlene til ANSA-lokallagene. ANSA land uten lokallag vil telle som «lokallag» i henhold til LNUs retningslinjer og resten av dette dokumentet. Tildelte frifondmidler skal gå til frivillig aktivitet og/eller styrke aktivitet i ANSA-lokallagene. ANSA benytter 5% av frifondmidlene til å dekke administrasjonsgebyret knyttet til ANSAs arrangementspåmeldingssystem CheckIn.

Frifondmidlene tildeles ANSA-lokallagene som driftsstøtte etter fordelingsnøkkel som er vedtatt av ANSAs Hovedstyre og gjort kjent for organisasjonen.

Fordelingsnøkkelen er som følger:

ANSA-lokallagene får tildelt frifondmidlene ut ifra antall medlemmer de hadde i forrige kalenderår.

Eks. på fordeling:

Frifondmidler    : 1 000 000,-
Adm. gebyr (5%):     50 000,-
Sum tildeling    :   950 000,-
Antall ANSA medlemmer foregående år: 9 500
Med 9 500 medlemmer, vil hvert medlem få 100,-

Midlene utbetales til lokallagene i august etter hvor mange medlemmer lokallagene hadde per 31.desember foregående år.

Frifondmidlene skal brukes innen et år etter utbetalingen. Rapportskjema sendes til ANSA Sentralt innen 15.september hvert år for fjorårets bruk av Frifondmidler.

Midler som ikke benyttes innen et år etter utbetalingen skal tilbakebetales LNU via ANSA Sentralt.

Eventuelle spørsmål om Frifond sendes administrasjons- og økonomikonsulent i ANSA på regnskap@ansa.no. Eventuelle klager på frifondtildelingen kan rettes til ANSAs generalsekretær på anders.halvorsen@ansa.no.

ANSAs retningslinjene for Frifond endres og vedtas av ANSAs Hovedstyre når LNUs endrer sine retningslinjer. ANSAs retningslinjer for Frifond er sist vedtatt 12.04.2019

Hva støtten ikke skal gå til

Støtten skal ikke:

  • disponeres av ANSA Sentral eller ANSA land med lokallag
  • brukes til å lønne ansatte
  • brukes til innsamlingsaktivitet
  • brukes til å bygge egenkapital
  • brukes til innkjøp av rusmidler

 

- Mal Frifondsrapport *
- Mal Årsrapport 2020**

** Leveringsfrist for årsrapport 2020 er 1.februar 2021 (det rapporteres at lokallag/ANSA land var aktiv per 31.12.2020)