NB: Opplysningene i denne teksten kan være utdaterte, ta kontakt med ANSA Tsjekkia på facebook eller mail, for å bli satt i kontakt med en nåværende student, eller mail skolen direkte for konkrete opplysninger.

Medisinstudiet i Hradec Králové tar opp til sammen 80-90 internasjonale medisinstudenter per skoleåret 2015/2016. Sonans Interstudies samarbeider med universitetet angående de norske studene. Opptaksprosessen blir enklere ved at du slipper å reise ned til Tsjekkia for å ta opptaksprøven, da du kan ta denne hos Sonans i Oslo i stedet. Dersom du kommer inn og takker ja til plassen, vil Statens Lånekasse gi deg støtte til både boopphold og skolepenger.

Skolepengene per skoleår er på 320.000 CZK.

r du har fullført studiet får du tittelen MUDr. (Medicinae Universae Doctor) som er likestilt med den norske legetittelen Cand.med. Autorisasjon som lege i Norge får du etter noen ukers tilleggskurs i sosialmedisin. Turnustjensteordningen er stadig i endring, spesielt med tanke på utenlandsstudentene. Slik situasjonen ser ut per dags dato, kreves det ikke turnustjeneste i Norge etter endt studium, det vil si at man er autorisert etter 12 semestre (med nevnte tilleggskurs).

Det er noen ulikheter mellom medisinstudiet i Hradec Králové og studiet ved de norske universitetene. Spesielt når det kommer til balansen mellom teori og praksis vil du merke at teorien helt klart blir vektlagt i større grad i Tsjekkia, med mer detaljert teoretisk kunnskap. Siden det er et internasjonalt studium med studenter fra alle verdenshjørner, har du også et bredere pensum sammenlignet med i Norge, hvor de typiske norske helselidelsene har større fokus. Denne forskjellen har selvsagt både positive og negative sider. Opplæring i pasientkontakt og kommunikasjon på en annen side, vektlegges i mindre grad nedover i Europa enn det gjøres i Norge.

I likhet med i Norge går medisinstudiet i Tsjekkia over 12 semestre, altså 6 år totalt. Vintersemesteret og starten på skoleåret begynner noe senere i Tsjekkia, som oftest den 1. oktober. Studiet er også bygd opp annerledes, med ulik rekkefølge på fagene etc. Dette gjør at overflytting til Norge i løpet av studiet normalt sett er svært vanskelig å få til.

I Hradec Králové er studiet lagt opp på tradisjonell måte, ikke ulikt læringsmodellen som for eksempel Universitetet i Bergen bruker. Skolesystemet i HK bygger altså ikke på PBL (Problem-Basert Læring) slik modellen er ved en del andre Europeiske medisinske fakulteter, deriblant medisinstudiet ved 3. fakultetet i Praha. Dette er to nokså ulike måter å studere medisin på. For medisinstudiet i HK vil dette i praksis si at du først har to år med prekliniske fag. Tredje året er mer en blanding mellom kliniske fag og prekliniske fag, etterfulgt av tre år med klinikk. Det vil si at man har mye teoretisk undervisning i begynnelsen, og deretter mye klinikk mot slutten av studiet.

Siden skolen ikke har et problembasert læringssystem, har du heller ikke moduleksamener med flere fag i en eksamen, men kun eksamen i et fag av gangen. I Tsjekkia får du karakterer på eksamenene dine, i motsetning til de fleste universitetene som tilbyr medisinutdannelsen i Norge, som bare har bestått/ikke-bestått.

 

All undervisning foregår på engelsk. Det første året er nok det tøffeste året; da er alt nytt, og det er lange skoledager med hyppige prøver. Spesielt gjennom den prekliniske delen av studiet, vil du ha småprøver ukentlig og større prøver av og til. Ofte har du en slik liten prøve før en praktisk time, så du har satt deg litt inn i ”dagens tema” på forhånd. I noen fag er prøvene ment som en pekepinn på hva som er viktig og hva du burde fokusere på, mens i andre fag er det nødvendig å ha et visst gjennomsnitt for å få credit i faget. Credit er igjen nødvendig for å få ta eksamen.

Veldig mange synes det er en kjempefordel å ha mange småprøver underveis. Slik tilegner du deg en jevn leserytme og studieteknikk, samtidig som du blir tvunget til å henge med hele tiden så du unngår de største skippertakene rett før eksamen. Det er vanlig med krav på 50-75 % rette svar på prøver for å bestå. Dette er absolutt mulig å oppnå med jevn og trutt lesing. Du har også tre forsøk på alle større prøver(creditprøver) og eksamener.

Det første året ditt vil du møte fag som biofysikk, latin, first aid og biologi, med hovedvekten det første året på anatomi og histologi (vevslære) og embryologi som dine viktigste fag. I tillegg er det ulike valgfag du kan velge mellom. Biofysikk er avsluttende med eksamen etter det første semesteret, og blir erstattet med biologi i det andre semesteret. Hvorav du har eksamen i latin, anatomi, histologi og embryologi etter andre semester.

Fagoversikt finner du her [Velg Curriculum]…………..

I tillegg har du tsjekkisk som et eget fag de to første årene, men med såpass kort tid er det begrenset hvor god du blir. Tsjekkisk er et slavisk språk, og kan være vanskelig å lære for nordmenn som ofte er helt ukjente med bruk av kasus. Språkkunnskapene er spesielt viktig for å kunne kommunisere med de tsjekkiske pasientene dine, som du vil møte på sykehuset fra det tredje året. Derfor er det ikke dumt å få seg noen tsjekkiske venner som kan hjelpe deg og gi deg litt ekstra trening utenom skolen.

 

Sykehuset er relativt stort og mottar pasienter fra hele regionen. Det ligger på et stort område som består av 37 ulike klinikker, til sammen med en kapasitet på 1500 senger. 4000 leger og sykepleiere jobber her. Siden sykehuset er så stort, får du erfart mange ulike sykdomscenarioer. Legene holder et høyt faglig nivå og snakker jevnt over godt engelsk.

 

Maksimal størrelse på klassen er altså 60-70 studenter, som videre blir delt inn i mindre grupper. Dette gir deg tett oppfølging og et intimt klassemiljø. Til tross for en relativt liten klasse er det likevel et bredt spekter av nasjonaliteter. For å nevne noen, så er det studenter fra blant annet: Storbritannia, Tyskland, Botswana, Dubai, India, Sverrige, Norge og flere. Dette gir deg en unik mulighet til å få venner og kontakter over hele verden, samtidig som du lærer å kjenne nye kulturer og tradisjoner.

En kjempefordel for deg, dersom du ønsker det, er at du kan ha praksisen din i Norge det siste skoleåret (6. året). Praksisplass må du selv ordne, og eksamener må fortsatt tas i Hradec Králové. Dette gir deg anledning til å bygge deg opp et nettverk i Norge og å sette deg inn i de norske systemene, med tanke på for eksempel journalføring og hvilke datasystemer som brukes. Dermed er du litt forberedt til møtet med det norske helsevesenet hvis du bestemmer deg for å vende tilbake etter endt studium.

Medisinstudiet er generelt et krevende studium, men det er overhodet ikke umulig! Med vilje, hardt arbeid og jevn lesing kommer du deg igjennom. Hvis du er ute etter en utdannelse der du får solide teoretiske kunnskaper, opplever et godt internasjonalt miljø og spenningen ved å studere utenlands, så kan vi anbefale medisinstudiet her i Hradec Králové på det sterkeste!