Hva kan man studere i Aalborg og hvorfor skal man studere i danskenes fjerde største by fremfor andre steder? Her kan du lese om de mest populære studiene blant nordmenn som studerer i Aalborg, og hva som gjør at studiene i Aalborg skiller seg fra andre steder. Informasjonen du finner her er spesifikt tilknyttet Aalborg, og informasjon om søknadsprosess og inntakskrav ved universiteter i Danmark finner du i menyen til høyre.

Det er populært for nordmenn å studere i Danmark, og Aalborg er et godt alternativ for de som vil oppleve Danmark på sitt mest jordnære. Aalborg er en passe stor by, men en stor del av befolkningen er studenter, faktisk så mange som 40.000, så byen oppleves som ung og pulserende. De fleste utdannelser tilbys i Aalborg, hovedsakelig fordelt på Aalborg Universitet og University College Nordjylland (UCN). Nordmenn kommer for å studere hele grader (som f.eks. psykologi, fysioterapi eller medisin) eller tar deler av utdannelsen sin her, enten i form av en kandidat (master) eller som utveksling. De mest populære utdannelsene vil bli presentert under, men hvis du er interessert i et studie vi ikke har skrevet noe om er du mer enn velkommen til å ta kontakt, så vil vi hjelpe deg så godt vi kan! Velkommen til Aalborg er man uansett.

Snarveier:

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet (AAU) er den største skolen for høyere utdanning i Aalborg og har per 2016 20.506 studenter, hvorav 3110 er utenlandsstudenter (kilde: http://www.aau.dk/om-aau/aau-i-tal/). Universitetet har filialer både i Aalborg, Esbjerg og København, men er hovedsakelig plassert i Aalborg (for å finne ut mer om utdannelser ved AAU i Esbjerg og København, se ANSA København og ANSA Esbjerg). Her er universitetet fordelt på flere campuser av varierende størrelse, hvor hovedcampus ligger ca. 6 km utenfor Aalborg sentrum. Man kan velge i et hav av utdannelser ved AAU, men psykologi og medisin er kanskje det som trekker flest nordmenn akkurat til dette universitetet. Ellers finner man også norske studenter som studerer eller har studert økonomifag, byggledelse, arkitektur, ingeniør, sosialrådgiver (sosionom), kriminologi m.fl. Hvilke studier du kan velge, om det så er på bachelor- eller kandidatnivå, kan du finne mer om her: http://www.aau.dk/uddannelser/

Problem-basert læring

Aalborg Universitet skiller seg ut fra andre universiteter via sitt fokus på Problembasert Læring (PBL). Dette er en undervisnings- og læringsmodell som baserer seg på prosjektarbeid i grupper. Hver studieretning har sin egen måte å gå til PBL-modellen på, så det kan være en god idé å lese seg opp på studiets strukturering av undervisningen. På hjemmesidene sine skriver AAU dette om fordelene ved PBL-modellen:

”Aalborg-modellen for problembaseret læring (PBL) er anerkendt af universiteter, forskere og studerende i både ind- og udland, og UNESCO har placeret sit eneste danske formandskab i PBL på Aalborg Universitet. AAU udvikler og tilpasser løbende Aalborg-modellen til samfundsmæssige og uddannelsesmæssige krav og forandringer. Læringsmodellen giver bl.a. de studerende på AAU mulighed for at:

  • tilegne sig viden og færdigheder selvstændigt og på et højt fagligt niveau
  • arbejde analytisk, tværfagligt. problem- og resultatorienteret
  • samarbejde med erhvervslivet om løsning af autentiske faglige problemer
  • udvikle deres evner inden for teamwork
  • blive godt klædt på til arbejdsmarkedet”

 Kilde: (http://www.aau.dk/om-aau/aalborg-modellen-problembaseret-laering/)

Psykologistudiet

Psykologistudiet i Aalborg er, som i de andre byene, bygget opp etter bachelor- og masterstrukturen og tar til sammen 5 år (3+2). Man får tittelen cand.psych. når man er ferdig og kan kalles en psykolog. Det krever dog minst to år i jobb med veiledning, enten i Danmark eller Norge, for å bli autorisert. I mellomtiden kan man søke om å få jobbe på lisens. Dette gjelder alle universiteter i Danmark. Les mer om dette her.

Bacheloren på AAU er basert på teoretisk og forsknings-rettet undervisning, hvor de studerende skal få et bredt innblikk i de mange teoretiske retningene som finnes innenfor psykologi. Høstsemestrene foregår i form av forelesningsrekker og seminarer og det legges opp til individuell studering og forberedelse til undervisning – ganske klassisk oppsett. Ingenting er obligatorisk. Fagfordelingen er oftest tre fag av 10 studiepoeng (ECTS-poeng) hver, og løper enten samtidig eller i moduler hvor de kommer etter hverandre. Vårsemestrene derimot er primært prosjektarbeid i grupper, og baseres på de fagene du hadde høsten før. 2. semester skal prosjektet baseres på kvalitative metoder, 4. semester på kvantitative, og 6. semester skrives det en teoretisk bacheloroppgave. Gruppestørrelsene kan være alt fra 1-6 personer, dog anbefales det å være flere, særlig til de to første prosjektene. Eksamener tar form av enten hjemmeeksamener eller muntlige synopsis-eksamener. 

Kandidaten er profesjonsrettet, og man dykker mer nedi de praktiske aspektene ved å være psykolog. På slutten av bacheloren skal man velge og prioritere blant 8 forskjellige kandidatretninger, som du kan lese om på AAUs hjemmesider. Kandidatretningene gir samme rett til å bli psykolog etterpå, men gir litt forskjellige utgangspunkt og tilbyr på den måten flere muligheter for fordypelse i det man er, eller finner seg selv, interessert i. Uavhengig av kandidatretning er semestrene bygd opp likt strukturelt sett, mens innholdet i de forskjellige programmene varierer. 7. semester er på mange måter felles for alle og gir en god introduksjon til forskjellige måter å praktisere psykologi på. 8. semester er først og fremst praksis-semesteret. Avhengig av kandidatretning vil du kunne få praksis internt på universitets egne klinikker, eller eksternt ute i ”den virkelige verden”. Begge deler er gode alternativer. 9. semester skrives det primært prosjekt igjen, før man på 10. semester skriver masteroppgave eller speciale som det heter på dansk. Eksamener tar forskjellig form, alt fra hjemmeeksamen til multiple choice, skoleeksamen og muntlig/forsvar av prosjekt.

Les mer om psykologistudiet ved Aalborg Universitet på deres hjemmesider

Medisinstudiet

Bacheloren i medisin på AAU tar tre år og oppdeles i seks semestre, som igjen er delt opp i 3 eller flere moduler. I motsetning til flere av de andre medisinstudiene i Danmark, er modulene ikke organisert etter rene fag, men heller etter «tema» (for eksempel organsystemer), som dekker over flere fag. På denne måten får man en helhetlig innlæring av kroppens ulike organer og systemer. Eksamenene er skriftlige, og avlegges i slutten av hvert semester (altså i januar og juni), med få unntak.

 Hver modul inkluderer alminnelige forelesninger, samt studiesal (et slags oppgavehefte) og cases (pasientfiler) som man jobber med i hhv. i studie- og casegrupper. En studiegruppe består av 6-8 personer, og en casegruppe består av to studiegrupper samt en veileder.

 Allerede fra første semester får de studerende delta på kliniske opphold ved Sygehus Vendsyssel i Hjørring. Det er som regel tre eller flere opphold i løpet av et semester, gjerne knyttet opp mot hver enkelt modul. Dette gir elevene en sjanse til å øve pasientkontakt og kliniske ferdigheter med faktiske pasienter, og er et utrolig godt supplement til de kliniske øvelsene som holdes i forkant av hvert opphold. Under de kliniske øvelsene får elevene sjansen til å snakke om utfordringer ved forskjellige aspekter av et klinisk opphold, og man får øve seg i vante omgivelser sammen med sine medstudenter, før man drar på sykehuset og snakker med pasienter.

 Fra andre semester skal man også skrive et prosjekt hvert semester, som omhandler alt fra folkehelse til nervesystemet og biomedisin. Prosjektgruppene er på mellom 6-8 personer. Prosjektet leveres skriftlig (i slutten av hvert semester), og eksamen avholdes muntlig til sist i hver eksamensperiode. Bacheloren gir et godt teoretisk grunnlag for en mer klinisk og praktisk kandidat. 

Kandidaten er som bacheloren fordelt på 3 år, men er mye mer klinisk og praktisk rettet. Den store mengden med praksis i kandidatdelen, gjør at man får prøvd og sett mye i studietiden. Når man leser pensum, kan man ofte relatere teorien til det man har sett i praksis. Dette optimerer læringen. Studiemodellen i Aalborg skiller seg fra de andre tre studiebyene, ved at det er så stort fokus på praksis og case-undervisning. I tillegg er det et økt fokus på allmennmedisin.

Kandidaten er bygget opp slik at man er i klinikk om formiddagen og har undervisning om ettermiddagen. Både klinikk og undervisning foregår på sykehuset. Undervisningen er for det meste basert på case-undervisning, men med enkelte dager med forelesninger. Cases er basert på det temaet som man har i klinikken, og er bygget opp etter et symptom. Slik tilnærmer man seg sykdommer gjennom symptomer, differensialdiagnoser, diagnostisering og behandling. I klinikken får man innblikk i hvordan det er å jobbe som lege og hvordan de forskjellige spesialitetene er. Samtidig får man mulighet til å prøve oppgaver som er tiltenkt yngre leger, som journalopptakelse, suturering, assistere operasjoner og å se pasienter i akuttmottaket.

 I 7. og 8. semester er fokuset på de alminnelige medisinske og kirurgiske spesialitetene og allmennmedisin. I 9. semester har man familiesemester, med gynekologi, obstetrikk, pediatri og dermatologi. I 10. semester, som kalles hodesemesteret, har man nevrologi, nevrokirurgi, øye, øre-nese-hals og psykiatri. 11. semester går med til å skrive et forskningsprosjekt. 12. semester skiller seg litt ut, da man kun har forelesninger. Man har rettsmedisin, akuttmedisin og allmennmedisin og man får undervisning i alle spesialiteter, så man er klar til den avsluttende embetseksamen.

Les om bachelor her: http://www.aau.dk/uddannelser/bachelor/medicin 
og om master (kandidat) her: http://www.aau.dk/uddannelser/kandidat/medicin

Arkitektur og design

Info kommer...

Les om studiet her

University College Nordjylland (UCN)

UCN er en såkalt profesjonshøyskole og sikter på å utdanne personer til mer praktiske fag. Fysioterapi og sykepleie er kanskje de to studiene man finner flest nordmenn ved, og særlig fysioterapi. UCN tilbyr til sammen i overkant av 30 utdannelser, og hva de er kan du lese mer om her: https://www.ucn.dk/uddannelser

Fysioterapi - kommer

Les om fysioterapi på UCN her.

Sykepleie - kommer 

Les om sykepleie på UCN her.