Er du opptatt av at norske utenlandsstudenter skal ha det best mulig? Synes du organisasjonsarbeid er spennende, og ønsker å forsvare utenlandsstudentenes interesser? Generalforsamlingens valgkomité søker deg som er interessert, målbevisst og har et brennende engasjement for ANSA.

Arbeidet ANSA gjør som interesseorganisasjonen for studenter i utlandet er svært viktig. Vi er bidragsytere til at studenter i utlandet får de rettighetene de skal ha. For at ANSA skal klare å gjennomføre dette arbeidet trenger vi mennesker til flere sentrale verv. Noen verv er for ett år, andre for to år. 

 

Søk på ett eller flere spennende verv 

Er du nåværende eller tidligere utenlandsstudent? Kanskje er du engasjert i studentorganisasjoner og har erfaring du tror kan være nyttig for ANSA? Kanskje er du opptatt av at norske studenter i utlandet skal ha det best mulig? Uansett håper vi at du søker på ett eller flere av våre mange spennende verv!

Du må ikke være ANSA-medlem for å stille til valg.

Det viktigste for oss er ikke at du møter alle kvalifikasjonskrav – disse er bare veiledende. Hvilken studieretning du går eller har gått, eller hvilket land du har studert i, er heller ikke viktig. Det vi trenger er personer som virkelig brenner for organisasjonsarbeid og som er motivert og engasjert for å videreutvikle ANSA. Er du den vi ser etter?

ANSA søker kandidater til følgende verv:

 • President
 • Hovedstyret
 • Kontrollkomiteen
 • Ordførerkollegiet
 • Valgkomiteen
 • Programkomiteen

 

President

Arbeidsoppgaver

Presidenten er både styreleder for hovedstyret og ANSAs eneste politiske talsperson. Presidenten har ansvaret for å fremme ANSAs politikk i tråd med generalforsamlingens (GF) vedtak, og er ANSAs ansikt utad i møte med media, myndigheter og andre aktører. 

Som president har du fast arbeidsplass ved ANSAs kontor i Oslo. Presidenten har støtte fra ANSAs kommunikasjonsrågiver, som bidrar med kompetanse og kontinuitet i arbeidet.  

Vervets varighet strekker seg fra GF til GF + to uker, og er det eneste vervet i ANSAs tillitsmannsapparat som er honorert. Som nyvalgt president vil du de første to ukene overlappe med avtroppende president. 

Hvem ser vi etter? 

 • Deg som har god politisk forståelse og hjerte for politikk 
 • Deg som evner å se andre og spille andre gode, i dette innebærer også lederegenskaper 
 • Deg som er sosial og har gode kommunikasjonsferdigheter 
 • Deg som har kjennskap og erfaring med styrearbeid 
 • Siden økonomi er en del av arbeidet ANSA gjør er det også en fordel om du har økonomisk forståelse 
 • Det vil være en stor fordel om du er strukturert og evner å prioritere oppgaver 
 • Som president vil du oppleve perioder med ulik mengde arbeid. Det er derfor viktig at du trives med det 
 • Du håndterer ulike situasjoner på en diplomatisk måte og evner å stå opp for andre 

 

Les mer nedenfor om hvordan du stiller til valg som president. 

 

Hovedstyret

Hovedstyret leder organisasjonen mellom generalforsamlingene. Det skal arbeide i samsvar med ANSAs vedtekter og til enhver tid gjeldende strategier, og følge opp generalforsamlingens vedtak. 

Hovedstyret er et styrende styre og jobber først og fremst strategisk med å legge de lange linjene. Dette gjøres hovedsakelig gjennom hovedstyremøtene, som typisk avholdes med ett til to måneders mellomrom. 

Av de 8 stillingene i HS ser vi etter to kandidater som ønsker et toårig verv. 

Medlemmer av hovedstyret får tilsendt sakspapirer i forkant og forventes å sette av tid mellom møtene til å sette seg inn i sakene som skal diskuteres. Det operative arbeidet gjøres av sekretariatet, mens det operative politiske arbeidet utføres primært av presidenten. Det forventes at styremedlemmer har en god rolleforståelse av vervet og funksjonen til sekretariatet, da den daglige oppfølgingen av ANSAs drift og hovedstyrets vedtak utføres av ANSAs sekretariat. 

Som styremedlem har du mulighet til å tilegne deg verdifull erfaring innen organisatorisk utvikling, økonomisk oppfølging og ledelse. Du får samarbeide tett med ANSAs tillitsvalgte, samtidig som du på HS-møtene kan forme ANSAs strategi for å best mulig støtte studenter før, under og etter utenlandsstudiene. 

Dette er noen av de spennende oppgavene du får jobbe med som hovedstyremedlem: 

 • Sikre gjennomføring av generalforsamlingens vedtak 
 • Forvalte organisasjonens midler på en forsvarlig måte og i henhold til vedtatte budsjetter 
 • Følge opp våre medlemmers interesser 
 • Fastsette retningslinjer for underordnede styrer, råd og utvalg. 
 • Ved forfall, foreta suppleringsvalg for resterende del av valgperioden til sentrale verv. 

Hvem ser vi etter? 

 • Deg som er opptatt av og har noe kjennskap til ANSAs strategi, mål og virke (både organisatorisk og politisk) 
 • Du må ikke være et geni i økonomi, men grunnleggende forståelse av tall er en fordel 
 • Du har en strukturert tilnærming til arbeidet ditt og evner å planlegge frem i tid 
 • Deg som du har kjennskap til og erfaring med styrearbeid så vektlegges det positivt 
 • Vi trenger også deg som er en lagspiller og løser problemer på en inkluderende måte 
 • Vi tror også de riktige personene tar initiativ og tilpasser deg lett andre 

 

Les mer nedenfor om hvordan du stiller til valg i hovedstyret. 

 

Kontrollkomiteen

Arbeidsoppgaver

Kontrollkomiteens hovedoppgave er å se til at ANSA driftes etter organisasjonens vedtekter, retningslinjer og styringsdokumenter. Ifølge vedtektene er det kontrollkomiteen som tolker organisasjonens vedtekter. Komiteen har derfor et stort og viktig ansvar overfor hovedstyret og ANSAs medlemmer i å etterse at organisasjonen følger sine egne kjøreregler og at ikke mislighold forekommer. Komiteen skal rapportere på eget arbeid og eventuelle avvik til hovedstyret og generalforsamlingen. 

Det forventes at kontrollkomiteens medlemmer setter seg inn i alle ANSAs styringsdokumenter. I tillegg til å levere rapport til alle møter forventes det at komiteen stiller med en representant (observatør med talerett) til hvert møte. Medlemmer i kontrollkomiteen må derfor regne med noe kvelds- og helgearbeid basert på hovedstyrets møtekalender. Kontrollkomiteen har også møteplikt på generalforsamlingen. 

Medlemmer i kontrollkomiteen er tillitsvalgt på lik linje med andre, og skal følge gjeldende vedtekter og tillitsvalgtregler. De skal heller ikke fronte personlige meninger i tillitsvalgtsapparatet, men skal opptre nøytralt og representere kontrollkomiteens samlede oppfatning og tolkninger. 

Arbeidet passer derfor deg som er tilpassingsdyktig og fleksibel, men samtidig er detaljorientert og med et godt overblikk over gjeldende retningslinjer. 

Hvem ser vi etter? 

 • Deg som har kjennskap til ANSA og ANSAs vedtekter, eller erfaring fra kontrollkomité eller tilsvarende verv i annen organisasjon. 
 • Deg som evner til å forholde deg objektiv og saksorientert. 
 • Deg som har noe økonomisk forståelse. 

 

Les mer nedenfor om hvordan du stiller til valg i kontrollkomiteen. 

 

Ordførerkollegiet

Arbeidsoppgaver

Ordførerkollegiet består av to medlemmer som velges av generalforsamlingen. Ordførerkollegiet fungerer som ordstyrere på hovedstyrets møter, og protokollfører møtene. De er også ordstyrere på påfølgende generalforsamling. 

Hvem ser vi etter? 

 • Deg som evner å lede ordet på en strukturert måte og klarer å forholde deg nøytral 
 • Du må også kunne sette deg inn i ANSAs vedtekter selv om de ikke er kjent for deg fra før.

 

Les mer nedenfor om hvordan du stiller til valg i ordførerkollegiet. 

 

Valgkomiteen

Arbeidsoppgaver

Valgkomiteen består av inntil fem medlemmer, og har som oppgave å rekruttere og innstille kandidater til verv som president og medlemmer av hovedstyret, kontrollkomiteen og ordførerkollegiet på neste generalforsamling i 2023. Flertallet av valgkomiteens medlemmer skal ha sin bakgrunn fra ANSA. 

Hvem ser vi etter? 

 • Deg som er opptatt av og har noe kjennskap til ANSAs strategi, mål og virke (både organisatorisk og politisk) 
 • Deg som har god forståelse for hvilke roller ANSA trenger, og klarer å rekruttere og sette sammen mennesker som kan jobbe godt sammen for ANSA. 
 • Deg som har en strukturert tilnærming til arbeidet ditt og evner å planlegge frem i tid 
 • Om du har kjennskap til og erfaring med styrearbeid, vektlegges det positivt 
 • Vi tror også de riktige personene tar initiativ og tilpasser deg lett andre. 

 

Les mer nedenfor om hvordan du stiller til valg i valgkomiteen. 

 

Programkomiteen

På generalforsamlingen 2021/2022 ble det vedtatt at ANSA skulle ha en programkomité. Komiteen er ikke etablert i vedtektene, og må derfor vedtas med mandat på generalforsamlingen 2022/2023 om det skal opprettholdes.

Arbeidsoppgaver

Programkomiteens skal ha ansvar for å bidra til aktivitet og debatt i ANSA om politikken som skal vedtas gjennom politisk program på generalforsamlingen 2022. Som medlem av programkomiteen skal du bidra til å styrke den politiske diskusjonen i organisasjonen. 

Hvem ser vi etter? 

 • Deg som er opptatt av og har noe kjennskap til ANSAs strategi, mål og virke (både organisatorisk og politisk 
 • Deg som har god politisk forståelse og hjerte for politikk 
 • Deg som har god forståelse for ANSA både politisk og organisatorisk 
 • Deg som evner å se andre og spille andre gode, dette innebærer også lederegenskaper 
 • Deg som er sosial og har gode kommunikasjonsferdigheter 
 • Det vil være en stor fordel om du er strukturert og evner å prioritere oppgaver 

 

Slik stiller du til valg 

President, hovedstyret, kontrollkomiteen og ordførerkollegiet 

Send inn kandidatskjema, CV og motivasjonsbrev (maks en A4-side) til valg@ansa.no. 

Frist for å stille eller sende inn tips til valgkomiteen er 29. mai kl 23:59. 

Valgkomiteen behandler søknadene, gjennomfører intervjuene og legger frem den endelige innstillingen. Intervjuene vil foregå på ettermiddagene 18.-19. mai, 23.-24. mai og 30. mai-1. juni.

Innstillingene offentliggjøres i starten av juni. 

Valgkomiteen består av: Terje Torrissen (leder), Marie Sandstrøm Mathiassen og Ingrid Marker. 

 

Valgkomiteen og programkomiteen 

Send inn CV og motivasjonsbrev (maks en A4-side) til sine.schei@ansa.no. 

Frist er 19. juni kl. 23:59.

Det er hovedstyret som behandler søknadene og legger frem den endelige innstillingen. 

  

Har du spørsmål om å stille til valg eller om valgprosessen? 

Om du har spørsmål vedrørende valg eller valgprosess kan du sende en e-post til valg@ansa.no eller sine.schei@ansa.no. 

  

Respekt for kandidater 

Det å stille til valg krever svært mye av den enkelte kandidaten, og det er derfor viktig at både motkandidater og deltakere viser respekt for alle som stiller til valg, og viser støtte både til kandidater som blir valgt og de som dessverre ikke blir det.

 

 

Bilde: courtneyk/Getty