Før du klager

Før en klagesak tas til behandling må du ha forsøkt å løse saken direkte med motparten. Klage til leverandøren sendes skriftlig via dennes klageskjema. Blir dere ikke enige, kan klagen sendes til ANSAs Klagenemd. Klagen må sendes innen ett år etter at du sendte skriftlig klage til motparten.

Hvordan du klager

Klagen sendes inn via klageskjemaet. I klagen må du gjøre rede for grunnen(e) til at du klager. Legg også ved all dokumentasjon du mener er relevant for saken. Eksempler kan være kontrakt, brev/mailutveksling, m.m. All kommunikasjon med klagenemnda må foregå på norsk.

Slik behandles klagesaken

Etter at du har sendt inn klagen, vil sekretariatet oversende denne med vedlegg til motparten og be om en uttalelse.

Både du og din motpart kan også bli bedt av sekretariatet om å komme med sluttbemerkninger dersom de ser dette behovet. Nødvendige frister for svar vil følge av kommunikasjonen med sekretariatet.

Sekretariatet vil informere både deg og motparten skriftlig når alle nødvendige og relevante dokumenter er hentet inn og saksbehandlingen kan begynne.

Avvisningsgrunner

En sak kan avvises dersom:

  • saken faller utenfor nemndas saksområde.
  • klageren ikke har forsøkt å løse saken direkte med motparten.
  • klagen er useriøs eller grunnløs.
  • saken er under behandling eller har blitt behandlet av et innmeldt klageorgan, eller av domstol, herunder Forliksrådet.
  • det har gått over ett år etter at klagen ble sendt skriftlig til motparten.
  • saken ikke lar seg behandle uten at dette i særlig grad går utover klageorganets kapasitet og effektivitet.

Dersom du skulle ønske å trekke klagen

Du kan når som helst trekke saken fra klagebehandlingen. 

Gebyr

Ved klage betaler du et klagegebyr på 500kr. Om du får medhold i klagen får du gebyret tilbakebetalt.

Hvor lang er behandlingstiden?

Klagenemnda forsøker å gjøre ferdig klagebehandingen innen 90 dager fra mottatt klage.

 

Illustrasjon: jossnat/Shutterstock