Dersom du ønsker å utdanne deg som sykepleier, anbefaler ANSA at du studerer innenfor EU/EØS. Har du fått autorisasjon som sykepleier i Norge, er det muligheter for å spesialisere seg i USA.

Hvorfor studere innenfor EU/EØS?

Du trenger autorisasjon fra Helsedirektoratet for å kunne jobbe som sykepleier i Norge med utdanning fra utlandet. En autorisasjon er en tillatelse til å utøve et lovregulert yrke.  

Sykepleier er en beskyttet tittel, som betyr at det er satt krav til innhold, lengde og praksis i utdanningen, slik at Helsedirektoratet vet at de som har en slik tittel har riktig utdanning og kompetanse for å behandle pasienter i det norske helsevesenet.

Sykepleiestudiet i USA er annerledes sammenliknet med den norske sykepleieutdanningen med tanke på oppbygning av studiet, innhold og krav til praksis. Helsedirektoratet må derfor vurdere om din utdanning er jevngod med tilsvarende norsk utdanning eller om du er kyndig.

Dersom du studerer sykepleie i USA, vil det være en omfattende prosess å søke om autorisasjon. Når du søker om autorisasjon, må du dokumentere innholdet i din utdanning, i form av detaljerte fagplaner, teoretisk innhold oppgitt i læringsmål og ECTS eller antall timer for hvert fag, samt omfang av klinisk praksis du har hatt i løpet av studiet.

I tillegg må du gjennomføre kurs i nasjonale fag og legemiddelhåndtering, samt en fagprøve som måler om du har de teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som er nødvendig for arbeid i det norske helsevesenet.

Les mer om krav til dokumentasjon for å søke autorisasjon som sykepleier på Helsedirektoratets sider.

Helseutdanninger i EU/EØS

På grunn av EØS-regelverket er det ulike regler for de som tar utdanning innenfor og utenfor EU/EØS. Innenfor EU/EØS er det noen helseprofesjoner som er harmonisert gjennom Yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Det betyr at man har blitt enige om hva disse utdanningene skal inneholde, slik at de skal gi rett til autorisasjon i et annet EU/EØS-land, hvis de gir rett til autorisasjon i utdanningslandet.

De harmoniserte utdanningene er:

  • Lege
  • Tannlege
  • Sykepleier
  • Jordmor
  • Farmasøyt

Dersom du studerer en av disse utdanningene innenfor EU/EØS, og får autorisasjon i det landet du har studert i, kan du være rimelig trygg på at du vil få godkjenning i Norge etter endt utdanning.

Les Helsedirektoratets tips til hva du bør tenke på når du skal studere helsefag i utlandet, og se deres veiledningsvideo om autorisasjon.

Spesialisering i USA

Så lenge du har fått autorisasjon som sykepleier i Norge, er det mulig å ta en master for å spesialisere seg i USA. Videreutdanning krever ikke godkjenning av Helsedirektoratet på samme måte som den treårige bachelorgraden i sykepleie.

Helsedirektoratet foretar ikke godkjenning av spesialsykepleiere, da det ikke finnes noen spesialistgodkjenningsordning for denne helsepersonellgruppen. Det vil altså være opp til fremtidig arbeidsgiver å vurdere din kompetanse og kyndighet.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har i mange år jobbet for å få på plass en offentlig spesialistgodkjenning av spesialsykepleiere, men har per i dag kun en godkjenningsordning for kliniske spesialister i sykepleie/spesialsykepleie. Denne godkjenningsordningen anerkjenner systematisk videreutvikling av kompetanse gjennom praksis, veiledning, teoretiske studier og kurs.

Det kan være lurt å rådføre seg både med NSF og Helsedirektoratet rundt valg av studieprogram, og hva en fremtidig arbeidsgiver vil vektlegge i vurdering av din utdannelse og kompetanse.

Hvordan finne aktuelle læresteder

Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) og Commission on Collegiate Nursing Education (CCNE) gir profesjonell akkreditering av sykepleieutdanninger i USA. Du kan bruke deres søkemotorer til å finne aktuelle læresteder:

Nyttige lenker