Sosionomutdanningen i USA finnes både som en Bachelor of Social Work og Master of Social Work. Ved mange læresteder er det mulig å søke seg til en Master of Social Work med en bachelor fra et annet fagfelt.

Hvordan finne lærested

Council of Social Work Education akkrediterer læresteder som tilbyr utdanning innen sosialt arbeid. Det anbefales at du velger et akkreditert lærested.

  • Sosionom i utvalgte land

Opptakskrav

Opptakskrav varierer mellom ulike læresteder, og du må alltid forhøre deg direkte med universitetet. Sørg for å starte søknadsprosessen tidlig.

Vanlige opptakskrav bachelor:

Vanlige opptakskrav master:

  • Bachelorgrad 

Godkjenning 

Sosionom er ikke et lovregulert yrke, og du trenger derfor ingen formell godkjenning for å kunne jobbe som sosionom i Norge. 

Bachelorstudiet i sosialt arbeid ved norske høyskoler er styrt av Rammeplan for 3-årig sosionomutdanning og Forskrift til rammeplan for sosionomutdanningenfastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. desember 2005. Rammeplanen skal sikre at det blir gitt et likeverdig faglig tilbud ved de ulike studiestedene i Norge. I forskriften er det fastsatt hvilke hoved- og delemner studiet skal ha. Videre er det fastsatt omfang av praksis, ferdighetslæring og bacheloroppgave.     

Rammeplanens krav til innhold i studiet 

Bachelor i sosialt arbeid utgjør 180 studiepoeng. Rammeplanen deler studiet inn i fem hovedemner: 

  1. Sosialt arbeids grunnelementer 

  1. Sosialt arbeid – arbeidsmåter 

  1. Samfunnsvitenskapelige emner 

  1. Psykologiske emner 

  1. Juridiske emner. 

I studiet inngår også veiledet ferdighetstrening, prosjektarbeid og praksisstudier. 

Før du velger lærested kan det være lurt å forsikre seg om at utdannelsen du starter på i USA, vil være jevngod med den norske – både med tanke på fag og omfang av praksis, som fastsatt av rammeplanen.  

Du kan sammenlikne det aktuelle studiets innhold og oppbygning, med programplanen for studiet ved en norsk høyskole. Se for eksempel OsloMet sin programplan for bachelorstudium i sosialt arbeid 

OsloMet sin programplan for masterstudium i sosialfag – studieretning sosialt arbeid.  

Det er også mulig å rådføre seg med Fellesorganisasjonen (FO), som er fag- og profesjonsforbundet for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter.  

Skolepenger og finansiering 

Du får støtte av Lånekassen til regionalt akkrediterte læresteder i USA. Les mer om akkreditering og finansiering på ANSAs sider om studier i USA.