Farmasistudiet handler om å fremstille og produsere legemidler, samt hvordan de brukes og påvirker kroppen. Du kan utdanne seg som provisorfarmasøyt og som reseptarfarmasøyt. For å jobbe som farmasøyt i Norge, må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hva innebærer utdanningen?

Du kan utdanne deg enten som provisorfarmasøyt eller som reseptarfarmasøyt.

I Norge er provisorfarmasøytutdanningen et femårig masterstudium ved universitet, som gir deg bred naturvitenskapelig og helsefaglig kompetanse. Du blir ekspert på legemidler og får inngående kunnskaper om hvordan de fremstilles, kvalitetskrav- og effekter og hvordan legemidler kan brukes i forebygging og behandling av sykdom i et individ- og samfunnsperspektiv.

En provisorfarmasøyt vil ha det øverste faglige og administrative ansvaret i et apotek. Studiet gir grunnlag for å kunne søke om driftskonsesjon for apotek i Norge.

Les mer om provisorfarmasøytutdanning på Utdanning.no og på Farmasiutdanning.

Reseptarfarmasøytutdanningen er et treårig bachelorprogram ved høgskole eller universitet. Som reseptarfarmasøyt har du gode kunnskaper om legemidler, hvordan de fremstilles og virker, samt hvordan de kan brukes til behandling og forebygging.

Fullført studie gir grunnlag for selvstendig arbeid i apotek, og gir ekspedisjonsrett for legemidler i apotek. Reseptarutdanningen gir deg ikke adgang til å søke driftskonsesjon for apotek i Norge.

Les mer om reseptarfarmasøytutdanning på Utdanning.no og på Farmasiutdanning.

Hvor kan du studere?

EU/EØS

Studieland i Europa med skolepenger

Flest nordmenn studerer farmasi i land som Polen, Ungarn, Tsjekkia og Slovakia. I Sentral-Europa er det opprettet egne studieplasser på engelsk som et tilbud for internasjonale studenter. Dermed er det lavere opptakskrav her enn i Norge, og dette er attraktive tilbud for mange nordmenn.

Studieland i Europa hvor det er gratis

Dersom du har svært gode karrakterer og de riktige realfagene kan Irland, Sverige, Tyskland eller Danmark være gode alternativer siden studieplassene her er gratis. Utfordringer er at i disse landene konkurrerer du med landenes egne søkere om studieplassene, det blir dermed langt færre plasser å søke på, og færre kommer inn. I Tyskland går studiet på tysk, du vil forøvrig kunne få støtte fra Lånekassen til språkkurs.

Utenfor EU/EØS

Få nordmenn studerer farmasi utenfor EU/EØS. Dette skyldes i all hovedsak et studieløp som er veldig annerledes enn det europeiske, høye skoleavgifter og problemer med å få autorisasjon i Norge etter fullført grad. 

Godkjenning

For å kunne jobbe som farmasøyt i Norge, må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet. Provisorfarmasøyt er et av de harmoniserte yrkene innen EU/EØS og Sveits. Det vil si at dersom du tar en utdanning som leder til autorisasjon som provisorfarmasøyt i et av landene, har du rett til autorisasjon i alle de andre landene, inkludert Norge.

Reseptarfarmasøyt er imidlertid ikke harmonisert gjennom EUs Yrkeskvalifikasjonsdirektiv. Det betyr at du må dokumentere utdanningsinnholdet, slik at Helsedirektoratet kan vurdere om utdanningen har tilsvarende faglig innhold som den norske.

Det anbefales likevel å studere innenfor EU/EØS, da det vil være mindre omfattende å søke om autorisasjon. 

Les mer om autorisasjon og krav til dokumentasjon på Helsedirektoratets sider.

Autorisasjon gis av Helsedirektoratet på bakgrunn av de til enhver tid gjeldende regler. Det betyr at dersom regelverket endrer seg mens du studerer er det regelverket når du er ferdig og søker om autorisasjon som gjelder, ikke regelverket da du startet.

Du er selv ansvarlig for å følge med på endringer i regelverket, og for å sørge for at du oppfyller kravene i det regelverket som gjelder når du søker om autorisasjon.

Her er en oversikt over hvilke grader/titler/diplomer de ulike harmoniserte utdanningene i EØS-landene må føre til for at utdanningen skal gi rett til autorisasjon i Norge.  https://lovdata.no/static/SF/sf-20081008-1130-01-08.pdf?timestamp=1507892643000

Utdanning utenfor EØS

Regjeringens rammeplan regulerer innholdet for norsk provisorfarmasøytutdanning. Utdanninger fra utenfor EU/EØS må inneholde det samme for å bli vurdert som jevngod . 

I tillegg må man være oppmerksom på at alle provisorfarmasøyt utdannet i land utenfor EØS må ta kurs i nasjonale fag, legemiddelhåndtering og fagprøve for å kunne få autorisasjon  i Norge. Kursene kan ha høy egenandel.

Jevngod?

Det er fire forhold man må undersøke når man lurer på om utdanningen man skal ta kan bli vurdert som jevngod med den norske; det er utdanningens nivå, innhold og omfang samt grad av integrert praksis. Ta i bruk norsk rammeplan eller fagplan for å se om dette samsvarer med utdanningen du ønsker å ta i utlandet. 

Støtte fra Lånekassen

Fra og med høsten 2022 kan man kun få støtte til å studere medisin, sykepleie, provisorfarmasøyt, jordmor, tannlege og veterinærmedisin i EØS-land, Sveits, Storbritannia, USA, Canada, New Zealand og Australia. 

Annen informasjon

Norges Farmaceutiske Forening (NFF) er profesjonsforeningene for farmasøyter i Norge.

Foto: Steven Depolo