For stedlige representanter, formidlere og andre leverandører av utdanning i utlandet

Etter initiativ fra ANSA ble det 1. mars 2010 lansert etiske retningslinjer for leverandører av studier og skolegang i utlandet. Retningslinjene innebærer at den seriøse delen av bransjen pålegger seg selv å kvalitetssikre veiledning og oppfølging av studentene og elevene. Flere leverandører av studier og skolegang i utlandet legger frem rutiner som er i tråd med de etiske retningslinjene.

Ny agent? Neste søknadsfrist er 31.12.2023: Etiske retningslinjer agenter 2022-2024

Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene beskriver ANSAs og utdanningsleverandørenes etiske standarder og krav. Formålet er å tydeliggjøre grunnprinsippene i forventningene til leverandører av utdanning i utlandet. De etiske retningslinjene beskriver utdanningsleverandørens forpliktelser og krav i forbindelse med forretningspraksis og personlig atferd.

Retningslinjene gjelder organisasjonen i sin helhet, hver enkelt ansatt, styremedlemmer, innleid personale, konsulenter og andre som handler på vegne av en utdanningsleverandør.

Ansvar

I sin virksomhet vil utdanningsleverandører rette seg etter gjeldende lover og forskrifter, og handle på en etisk og sosialt ansvarlig måte.

Utdanningsleverandøren og deres medarbeidere må rette seg etter kravene for konfidensiell behandling av personinformasjon (personopplysningsloven) unntatt når det er gitt tillatelse til å videreformidle informasjonen, eller når loven krever slik videreformidling.

Respekt, integritet og velferd

Respekt for enkeltindividers rettigheter er en vesentlig del av utdanningsleverandørens verdigrunnlag. I ord og handling skal utdanningsleverandøren være lydhøre overfor søkers behov og agere ydmykt i forhold til enkeltmenneskers religiøse eller kulturelle overbevisninger.

I sin virksomhet vil utdanningsleverandøren opptre profesjonelt og i tråd med egne og disse retningslinjer. All veiledning om utdanning i utlandet skal ha søkerens velferd som utgangspunkt.

Utdanningsleverandøren bør så langt det er mulig gi tilpasset veiledning om ulike studiemuligheter. Informasjonen skal tilpasses den enkeltes alder og modenhet, utdanningsbakgrunn, utdanningsmål og språklige kvalifikasjoner.

ANSA og utdanningsleverandørene aksepterer ingen former for diskriminering av søkere eller studenter. Diskriminering omfatter all urettferdig behandling, utestenging eller preferanse på grunnlag av rase, kjønn, alder, handikap, seksuell legning, religion, nasjonal eller etnisk opprinnelse eller lignende forhold.

Kvalitet

Alle utdanningstilbud som presenteres skal være utdanningsmessig verdifulle for den enkelte søker. Kvalitet i utdanningen avhenger av den enkelte søkers utgangspunkt og utdanningsmål. Alle søkere som ønsker utdanninger som krever godkjenning og/eller autorisasjon for å jobbe i Norge må gjøres godt kjent med det norske regelverket rundt godkjenning/autorisasjon av de aktuelle utdanninger. Dette gjelder blant annet utdanninger innen Medisin, Psykologi, Jus, osv. Agenten skal sev sørge for å holde seg oppdatert i de respektive regelverkene.

Krav til informasjon

Minimum informasjon som må gjennomgås med alle kommende studenter:

 • Fullstendig informasjon om søknader, søknadsfrister og opptakskravde muligheter som man selv tilbyr
 • Informasjon om hvor man finner frem til andre muligheter: www.ansa.no/agenter
 • Stedlige representanter og andre bør informere om at de kun representerer et utvalg av studiesteder.
 • Muligheter for støtte fra Lånekassen, privat finansiering og andre finansieringsformer
 • Praktisk informasjon som visum, helse, forsikring og ofisiell info fra UD: http://www.landsider.no
 • Informasjon om særlige samfunns- og studiemessige forskjeller
 • At norske studenter har sin egen organisasjon, ANSA
 • Hvilke rådgivnings- og beredskapstjenester som kan benyttes under utenlandsoppholdet og ANSAs rådgivningstjeneste.
 • Agentenes interne klagerutiner

Intern opplæring og samarbeid

 • Nye medarbeidere gjøres kjent med etiske retningslinjer
 • Agent deltar og representeres på felles møter/workshop i regi av ANSA
 • Agent deltar på informasjonsmøte om utdanning i utlandet i regi av Lånekassen
 • Agent etterstreber deltakelse på ANSAs turné "Oppdag Verden - gjennom studiene"

Kvalifikasjonskrav:

 • Registrert bedrift
 • Økonomisk soliditet
 • Synlige kontaktdeltajer
  - Er helt nødvendig for redelighet og mulighet for søker/student å kontakte leverandøren.
 • Intern klagerutine
  - Interne rutiner for klager skal sikre søker/student rimelig mulighet for å bli hørt i situasjoner hvor det er uoverensstemmelser mellom leverandør og søker/student.

Rutiner for hjelp til studenter

- Ved uhell, ulykker og andre problemer (helse, skole, psykiske med mer).
- Plan for hvordan man forholder seg til ulykker av større og mindre omfang og hvordan man hjelper studentene.