Fra-og-med høsten 2016 vil alle som skal studere i et ikke-engelskspråklig land utenfor Skandinavia kunne få støtte til to semestre med språkstudier før de begynner på graden.

Antall helgradsstudenter i ikke-engelskspråklige land er synkende. Nedgangen kan i stor grad tillegges mangel på ferdigheter i fremmedspråk. For at studenter skal få bedre mulighet til å tilegne seg de språkferdigheter som behøves for å ta høyere utdanning i ikke-engelskspråklige land, bør støtte til tilretteleggingssemester utvides fra ett til to semestre. Det vil gjøre ordningen mer relevant, fordi lengre språkopplæring vil gjøre det mer realistisk å oppnå et høyt nok språknivå for videre gradstudier på annet språk enn engelsk. 

Ordningen slik den er i dag, med kun ett semester støtte, fungerer heller ikke optimalt for seg. Et problem med ordningen med språklig tilretteleggingssemester slik den fungerer i dag, er at den betinger at studenten påbegynner en gradsutdanning rett etter språksemesteret. Eventuelt opphold fører til krav om tilbakebetaling. Studenter som har hatt behov for ytterligere språkopplæring (og betalt for dette selv) etter det språklige tilretteleggingssemesteret, har opplevd å måtte betale tilbake all støtte, fordi de har valgt et ytterligere semester med språkopplæring heller enn å begynne rett på en gradsutdanning. En annen følge av nåværende ordning er at studenter får en ufrivillig ”studiepause” semesteret før tilretteleggingssemesteret. Studenter i for eksempel Kina har uttrykt behov for å kunne søke språkstipend etter avsluttede studier, for å spisse sin språkkompetanse med heltids språkstudier før de reiser hjem. Det åpner ikke nåværende ordningen for.

 Fra høsten 2012 ble ordningen for språklig tilretteleggingssemester utvidet fra ett til to semestre i Kina og Russland. ANSA setter pris på satsningen, men mener det er nødvendig å utvide ordningen også til andre ikke-engelskspråklige land, og at det innføres en generell ordning med støtte i opptil to semestre med språklig tilrettelegging/ettårig språkutdanning i ikke-engelskspråklige land.

Lånekassen har beregnet budsjettkostnad for dette forslaget til 1, 1 millioner kroner i 2014. 2

«Opplæringen må være på fulltid, med minimum 15 undervisningstimer per uke, og vare i minst tre måneder. Til lengre kurs kan det gis støtte i inntil to semestre».