Madeleine Mowinckel, president i ANSA, sitt innlegg i Finanskomitéens høring på Stortinget mandag 20. oktober 2014.

Ærede komité, kjære alle sammen,

Jeg heter Madeleine Mowinckel, og er president i ANSA – Association of Norwegian Students Abroad.

ANSA driver et nasjonalt informasjonssenter for studier i utlandet med midler vi mottar fra Kunnskapsdepartementet. I tillegg er vi en samskipnad for norske studenter i utlandet, og utenlandsstudentenes interesseorganisasjon her hjemme i Norge. 

Førsteårsstøtten

I forslaget til statsbudsjett går regjeringen inn for «å innføre en generell rett til støtte for studenter som ønsker å ta første året av bachelorutdanningen i USA eller i ikke-vestlige land.» ANSA har jobbet for dette siden førsteårsstøtten ble fjernet i 1986, og vi setter stor pris både på at den forrige regjeringen påbegynte arbeidet, og på at dagens regjering nå fullfører det. Førsteårsstøtten er avgjørende for å få flere norske studenter til å ta hele graden i USA og ikke-vestlige land. 

Valutasvingninger

Regjeringen foreslår også at staten skal bære risikoen knyttet til valutasvingninger ved utbetaling av skolepenger i land utenfor Norden. Dagens ordning medfører at studenter i f.eks. Storbritannia, USA eller Australia kan få ekstraregninger på over 10 000 kroner i fanget dersom valutakursene svinger feil. Studentene blir med andre ord gjort til ufrivillige valutaspekulanter. Den nye ordningen er et lite, teknisk grep fra staten, men en viktig kilde til stabilitet og økonomisk sikkerhet for studentene.

Skolepenger for utenlandske studenter i Norge

Men, forslaget til statsbudsjett har ikke bare lyspunkter. For utenlandske studenter her hjemme som kommer fra utenfor EØS og som ikke er del av utvekslingsordninger er situasjonen den motsatte. Her foreslår regjeringen å innføre skolepenger. 

Regjeringen skriver i regjeringserklæringen at «I et globalt arbeidsmarked har det stor verdi at norske studenter tar hele eller deler av utdanningen i utlandet, og at utenlandske studenter kommer til norske utdanningsinstitusjoner.» ANSA er enige, vi mener også at internasjonalisering må gå begge veier.

Å innføre skolepenger for studenter fra tredjeland vil reise en betydelig barriere for alle andre enn de som av egen lomme klarer å bære både skolepenger og norsk kostnadsnivå. Som Norsk Studentorganisasjon og Universitets- og Høyskolerådet har påpekt, vil det føre til en reduksjon av internasjonal og ikke-europeisk tilstedeværelse på norske universiteter og høgskoler. Skal vi satse på internasjonalisering av norsk høyere utdanning må vi få norske studenter ut og utenlandske studenter inn. Vi må bygge ned hindrene for utenlandske studenter som vil til Norge, ikke bygge nye. Jeg ber derfor Stortinget om å fjerne den foreslåtte adgangen til å ta skolepenger.

Takk for meg.