Vi ønsker en autorisert oversettelse mellom forskjellige utenlandske karaktersystemer og det norske.

Til tross for innføringen av Bologna-prosessen er det fortsatt store forskjeller i nasjonale karakterskalaer. I Norge har vi en seks-trinnsskala, A-F hvor A er best og F er stryk. Den danske skalaen har syv trinn, fra -3 til 12 med 02 som laveste bestått, og Frankrike 0 til 20.

Det eksisterer ingen overordnede systemer for oversetting av karakterer fra studier i utlandet. Mange, spesielt de som har vært på utveksling, opplever store problemer når de kommer hjem til Norge og skal få oversatt karakterene sine fra utenlandsoppholdet. Dette oppleves som en ekstra barriere for mange som ønsker å reise ut. Utenlandske karakterer er også et problem i møte med arbeidsmarkedet. Norske arbeidsgivere vet hva en B eller C fra et norsk universitet betyr, men hvor dyktig er du om du stiller med en upper second fra England eller en 8 fra Nederland? Resultatet blir fort at de som sitter med ansettelsesansvaret i en bedrift ikke forstår den utenlandske kompetansen, og søknaden havner i søppelkurven til fordel for kandidaten med norske eksamener.

Bolognaprosessen sikret en grei sammenligning av grader på tvers av landegrenser i Europa. Et felles system med bachelor, master og Phd og tydelig definert i form av antall ECTS/studiepoeng pr grad gjorde at europeiske studenter, norske inkludert, relativt greit kunne ta bachelorgraden i et land, dra på utveksling i et annet, og ta mastergraden i et tredje. Når du derimot skal over i arbeidslivet er det full stopp.

Det er derfor nødvendig at det utvikles et universelt system for å sikre at vi får en nøyaktig og rettferdig oversetting av kompetanse fra utlandet. En karaktermatrise som tydelig forteller hva karakteren i det enkelte land tilsvarer etter norske forhold, inkludert fordelingen av studentene på de forskjellige karakterene vil hjelpe utenlandsutdannede studenter når de søker jobb og bidra til å fjerne sperrene mot å ansette utenlandsstudenter fordi man «ikke vet hva de kan».