Som interesseorganisasjon for norske studenter i utlandet, jobber vi aktivt med å ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser, i tillegg til å skape forståelse for den ressurs utenlandsstudentene representerer i form av sin internasjonale erfaring og kompetanse. Vårt politiske arbeid er derfor en viktig del av ANSAs virke.

I ANSA arbeider vi kontinuerlig med ulike politiske saker for å bedre hverdagen til norske studenter i utlandet, og prioriterer disse sakene ut ifra et sett med kriterier.

ANSAs politiske saker 2018-2019

Generalforsamling 2018 vedtok politiske prioriteringer for 2018-2019 gjennom det politiske programmet. ANSA jobber kontinuerlig med å fremme disse sakene i møte med politikere og aktuelle instanser.

Ny regjeringserklæring for 2018-2021

Da Høyre, Fremskittsparitet og Venstre presenterte sin regjeringserklæring den 14. januar 2018 kunne vi med glede lese at vi hadde fått gjennomslag for vårt ønske om regjeringen skal legge frem en ny stortingsmelding om studentmobilitet i løpet av den kommende stortingsperioden. Les saken her.

ANSA vil i perioden 2018-2019 jobbe for at stortingsmeldingen om studentmobilitet tar for seg flere av våre viktigste saksområder. Dette innebærer blant annet en helhetlig vurdering av skolepengestøtteordningen, ordninger for godkjenning og autoriasjon av utenlandsk utdanning, og strategiske satsninger. 

Arbeidet med statsbudsjettet for 2020

I arbeidet med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 fokuserer ANSA hovedsaklig på følgende saker:

  • Øke studiestøtten. 
    Å studere i utlandet skal være en reell mulighet for alle, noe som innebærer at utenlandsstudentene må sikres økonomiske rammevilkår som gjør det mulig å gjennomføre et studium i utlandet uten egenfinansiering. For å styrke studenters kjøpekraft og sikre deres muligheter til å være studenter på heltid mener ANSA det er viktig at studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

  • Øke stipendandelen for bachelorstudenter.
    Slik skolepengestøtteordningen er utformet i dag er det en forskjellsbehandling mellom studenter som går bachelor og studenter som går master og PhD. Dette gjennom at studentene på master og PhD mottar en større andel av sin sklepengestøtte som stipend sammenlignet med sine medstudenter på bachelor. ANSA mener ordningen er urettferdig, og at stipendandelen skal likestilles. Dette gjøres gjennom at stipendandelen økes fra 50% til 70% (av et tak på 67 191 kroner), også for bachelorstudentene. Det er dog svært viktig at dette ikke skjer gjennom å senke stipendnivået for master og PhD.

Viktige politiske saker for ANSA i 2017-2018:

Gjennomførte politiske saker

De siste årene har ANSA fått gjennomslag for flere av våre politiske saker. Dette er viktige saker som vil gjøre det enklere å studere i utlandet, både når man er helt fersk som student og når man har et langt studieliv bak seg.

Polen: Autorisasjonsknuten er løst 

Norske og polske helsemyndigheter har blitt enige om en løsning som gjør at norske medisin- og tannlegestudenter får autorisasjon i Norge etter fullførte studier. Les saken her.

Full førsteårsstøtte

Etter å ha jobbet med saken i 29 år fikk vi endelig gjennomslag for full førsteårsstøtte for fire-årige bachelorgrader. Dette gjelder fra-og-med høsten 2015.

Valutajustering

Fra-og-med skoleåret 2015-2016 vil både stipend- og låneandelen av skolepengestøtten for utenlandsstudenter justeres i takt med valutasvingningene.

Støtteordninger for PhD

Fra-og-med høsten 2016 vil studenter som tar en PhD i utlandet få like gode støtteordninger som mastergradsstudentene.

Språkstipend

Fra-og-med høsten 2016 vil alle som skal studere i et ikke-engelskspråklig land utenfor Skandinavia kunne få støtte til to semestre med språkstudier før de begynner på graden.

Har du spørsmål om ANSAs politiske saker?

Henvendelser angående ANSAs politiske arbeid eller saker kan rettes til: