De siste månedene har det blitt mye diskutert hvilke konsekvenser Brexit uten en avtale mellom Storbritannia og EU kan ha for norske studenter. Her har vi forsøkt å oppsummere noen av de viktigste elementene rundt den videre situasjonen til nåværende og potensielle studenter i Storbritannia.

Etter at statsråd Iselin Nybø gikk ut og anbefalte norske studenter å vurdere andre utvekslingsmuligheter enn Storbritannia har diskusjonen gått om hvilke konsekvenser Brexit faktisk vil ha for norske studenter i Storbritannia. De reelle konsekvensene av en «no deal»-Brexit er vanskelige å forutse, så det er viktig å følge informasjonen som gis kontinuerlig for din spesifikke studiesituasjon. En Brexit med avtale på plass mellom EU og Storbritannia vil naturlig nok gi andre forutsetninger for videre samarbeid mellom Storbritannia, EU og EØS-landene.

Hvilke praktiske konsekvenser får Brexit for meg? Oppdatert 11. juli 2019

Dersom du starter studieoppholdet ditt før Brexitdatoen 31. oktober 2019, skal du søke noe som heter EU Settlement Scheme. Dette skal du gjøre først etter at du har bosatt deg i Storbritannia.

Dersom Storbritannia går ut av EU uten avtale blir søknadsfristen for å søke EU Settlement Scheme den 31. desember 2020.

Dersom Storbritannia går ut av EU med en avtale blir søknadsfristen for å søke EU Settlement Scheme den 30. juni 2021.

Dersom UK går ut med en avtale vil alle norske studenter som flytter til UK for å studere innen 31. desember 2020 også kunne søke opphold under EU settlement Scheme, med frist 30. juni 2021.

Dersom det blir en «no deal»-Brexit skal norske studenter som starter sine studier etter Brexitdatoen søke om «European temporary leave to remain in the UK». De som får denne statusen kan oppholde seg i Storbritannia i 36 måneder fra den datoen de får statusen. Hvis de skal være lengre enn 36 måneder må de søke om immigration status i et nytt system som vil ha oppstart fra 1. januar 2021. Det er lite som er kjent ved det nye systemet.

Gradsstudenter i Storbritannia

Inntil alle avtaler er på plass er det vanskelig å gi noen garantier for hvordan fremtiden til gradsstudenter i Storbritannia vil se ut. Kunnskapsdepartementet tar sikte på at alle som er i gang med et studium skal få fullføre denne graden på samme vilkår som gjald da studentene startet. Så lenge utdanningene i utgangspunktet var godkjent av Lånekassen vil det ikke endre seg noe med tanke på finansieringsmuligheter. Slik situasjonen er i dag har heller ikke nordmenn de samme særfordelene hva gjelder billigere skolepenger i Storbritannia slik som EU-borgere, og bør derfor ikke bli påvirket av endringer i disse særordningene.

Både den britiske ambassadøren i Norge, samt statsminister Therese May og statsminister Erna Solberg har vært tydelige på at norske borgeres rettigheter i Storbritannia skal ivaretas. I et «no deal»-scenario vil fortsatt nordmenn i Storbritannia beholde de samme rettighetene som de hadde før Brexit.

Med støtte fra Lånekassen er du pliktig medlem i folketrygden, som utløser rett til stønad til dekning av nødvendige utgifter til helsetjenester i utlandet, på visse vilkår. Helfo vil kunne gi nærmere informasjon om hvilke krav som gjelder, men vi anbefaler uansett å tegne en privat forsikring med tilstrekkelig helsedekning ved studieopphold som varer utover 29. mars 2019.

For studenter som ønsker å søke seg til gradsstudier i Storbritannia fremover er vår anbefaling å følge nøye med på informasjonen som gis fra norske og britiske myndigheter, og sette deg godt inn i din egen situasjon.

Utvekslingsstudenter med Erasmus+

Det er først og fremst studenter på utveksling det er knyttet stor spenning til, og det er også disse studentene statsråd Nybø snakket om i NRK-reportasjen. Nærmere bestemt utvekslingsstudenter som reiser på avtaler gjennom Erasmus+.  Erasmus+ er et utvekslingsprogram mellom EU og EØS-landene som tilbyr studenter et eget stipend og egne avtaler for utveksling. Dersom det ikke kommer på plass en avtale mellom Storbritannia og EU/EØS som spesifikt omtaler videre Erasmus+-samarbeid er det vanskelig å si hva som vil skje med eventuelle studenter på Erasmus+-opphold i Storbritannia. Dette siden det kan skje endringer knyttet til skolepenger og lignende som kan ha konsekvenser for studentene. Dette er grunnen til at statsråd Nybø, i likhet med Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) nå har valgt å anbefale Erasmus+-studenter å søke seg til andre land enn Storbritannia.

Utvekslingsstudenter uten Erasmus+

I debatten som har gått i media har det blitt fremstilt som om anbefalingen gjelder alle norske utvekslingsstudenter. Det stemmer ikke. Studenter som reiser på utveksling med avtaler mellom sin institusjon i Norge og en institusjon i Storbritannia vil ha andre forutsetninger. Da vil det være opp til institusjonene seg imellom å opprettholde og videreføre en avtale. Dersom du vurderer å dra på utveksling til Storbritannia gjennom en avtale fra din institusjon tar du kontakt med din rådgiver på internasjonalt kontor. De bør ha informasjon om hvordan fremtiden ser ut for disse avtalene, og hvilke forutsetninger du har for å gjennomføre ditt utvekslingsopphold i Storbritannia.

Ønsker du mer informasjon om studier i Storbritannia kan du sjekke ut våre informasjonssider her.

Følg med på Kunnskapsdepartementets sider for oppdatert informasjon om hva Brexit kan betyr for deg.

Foto: Melinda Nagy / Shutterstock