UD deltar på ANSA Karrieredag i Oslo. Utenrikstjenesten har totalt nærmere 2 500 ansatte, hvorav drøyt 840 arbeider i Utenriksdepartementet (UD). Utenrikstjenestens oppgave er å fremme Norges interesser internasjonalt, blant annet gjennom samarbeid med nærstående land. 

Om Utenriksdepartementet

Utenrikstjenestens viktigste oppgave er å skape gjennomslag for norske interesser internasjonalt og bidra til løsninger på globale problemer.  Norge må "tale med én stemme" i samsvar med hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk. UD har derfor en samordnende og rådgivende funksjon overfor andre departementer.

Utenrikstjenesten har også ansvar for å yte bistand til nordmenn overfor utenlandske myndigheter og til norske borgere i utlandet ved straffeforfølgning, ulykker, sykdom og død.

Jobbmuligheter hos UD

Aspirantkurs

UDs aspirantkurs er et treårig trainee-program med sikte på fast stilling i utenrikstjenesten. Programmet er en kombinasjon av opplæring og praksis – i Norge og utlandet. Både nyutdannede og kandidater med noe arbeidserfaring kan søke. Aspirantopptaket 2018 forventes publisert medio desember 2017 med søknadsfrist primo januar 2018.

Aktuelle kandidater er norske statsborgere som har:

  • utdanning på masternivå med meget gode resultater
  • svært gode kunnskaper i engelsk og helst andre språk
  • noe internasjonal erfaring
  • tilpasningsdyktighet, sterke mellommenneskelige og interkulturelle ferdigheter

Les mer om aspirantopptaket.

Studentpraktikantordning

Mange ambassader og delegasjoner tilbyr interessante opphold som studentpraktikant (internship). Dette er en ordning for norske studenter som ønsker å tilbringe et halvår ved en utenriksstasjon i løpet av studietiden.

Kontaktperson

Siren Namtvedt, seniorrådgiver, Rekrutteringsseksjonen,
tlf.: 23 95 02 06

Webside

www.regjeringen.no