Resolusjoner

Følgende resolusjoner ble vedtatt på ANSAs 52. generalforsamling:

UTBYTTE OG LENGDE AV STUDIEOPPHOLD I UTLANDET

Det er for lite fokus på studenters utbytte av studier i utlandet. Studieoppholdets varighet er av stor betydning for den erfaring som studenten tilegner seg. Det er viktig å anerkjenne at ulike typer studieopphold i utlandet gir ulik kompetanse.

Det må legges til rette for studieopphold i utlandet som er lett tilgjengelige, men dersom oppholdet blir for kort, kan studieutbyttet bli usikkert. Det språklige, kulturelle og faglige utbyttet blir i de fleste tilfeller større jo lenger utenlandsoppholdet varer. Derfor er det viktig også å stimulere til studieopphold i utlandet som går over mer enn et semester.

En videreføring av den politisk prioriteringen av delgradsstudier på bekostning av helgradsstudier er ikke akseptabel. En særlig innsats for å stanse nedgangen i antallet norske helgradsstudenter i utlandet er nå påkrevd!

DIMENSJONERING AV STUDIEMULIGHETER I UTLANDET

Spådommer om fremtidig behov for arbeidskraft innenfor fagfelt har tradisjonelt slått feil, derfor står studenter i Norge i dag fritt i sitt valg av utdanning. Utenlandsstudenter skal gjøre det samme. Det er ikke behov for å foreta begrensning av studiestøttemuligheter etter fagfelt.

Geografisk spredning av utenlandsstudentene bør være et mål. Styring av studentstrømmen må skje gjennom insentiver og ikke gjennom begrensninger. Den faglige valgfriheten for studier i utlandet som fulgte av omleggingen av studiefinansieringsordningene i 2004 må beholdes, og skolepengestøtten må styrkes. Dersom det skapes insentivordninger for å stimulere til økt studentmobilitet til prioriterte samarbeidsland, må disse komme i tillegg til en styrkning av den generelle skolepengestøtten.

Like muligheter til utdanning omfatter fritt fagvalg!

Sist endret: 25.02.2009 15:01 Skriv ut