Etiske retningslinjer

Etter initiativ fra ANSA ble det 1. mars 2010 lansert etiske retningslinjer for leverandører av studier og skolegang i utlandet. Retningslinjene innebærer at den seriøse delen av bransjen pålegger seg selv å kvalitetssikre veiledning og oppfølging av studentene og elevene. Flere leverandører av studier og skolegang i utlandet legger frem rutiner som er i tråd med de etiske retningslinjene.

Etiske retningslinjer for stedlige representanter, formidlere og andre leverandører av utdanning i utlandet

---

Etiske retningslinjer
De etiske retningslinjene beskriver ANSAs og utdanningsleverandørenes etiske standarder og krav. Formålet er å tydeliggjøre grunnprinsippene i forventningene til leverandører av utdanning i utlandet. De etiske retningslinjene beskriver utdanningsleverandørens forpliktelser og krav i forbindelse med forretningspraksis og personlig atferd. Retningslinjene gjelder organisasjonen i sin helhet, hver enkelt ansatt, styremedlemmer, innleid personale, konsulenter og andre som handler på vegne av en utdanningsleverandør.

Ansvar
I sin virksomhet vil utdanningsleverandører rette seg etter gjeldende lover og forskrifter, og handle på en etisk og sosialt ansvarlig måte.

Utdanningsleverandøren og deres medarbeidere må rette seg etter kravene for konfidensiell behandling av personinformasjon, unntatt når det er gitt tillatelse til å videreformidle informasjonen, eller når loven krever slik videreformidling.

Respekt
Respekt for enkeltindividers rettigheter er en vesentlig del av utdanningsleverandørens verdigrunnlag. I ord og handling skal utdanningsleverandøren være lydhøre overfor søkers behov og agere ydmykt i forhold til enkeltmenneskers religiøse eller kulturelle overbevisninger.

Integritet
I sin virksomhet vil utdanningsleverandøren opptre profesjonelt og i tråd med egne og disse retningslinjer.

Søkerens velferd
All veiledning om utdanning i utlandet skal ha søkerens velferd som utgangspunkt.

Utdanningsleverandøren bør så langt det er mulig gi tilpasset veiledning om ulike studiemuligheter. Informasjonen skal tilpasses den enkeltes alder og modenhet, utdanningsbakgrunn, utdanningsmål og språklige kvalifikasjoner.

Kvalitet
Alle utdanningstilbud som presenteres skal være utdanningsmessig verdifulle for den enkelte søker. Kvalitet i utdanningen avhenger av den enkelte søkers utgangspunkt og utdanningsmål.

Redelighet
Informasjon som gis av utdanningsleverandørene skal være fundert på redelighet.

Likeverd
ANSA og utdanningsleverandørene aksepterer ingen former for diskriminering av søkere eller studenter. Diskriminering omfatter all urettferdig behandling, utestenging eller preferanse på grunnlag av rase, kjønn, alder, handikap, seksuell legning, religion, nasjonal eller etnisk opprinnelse eller lignende forhold.

Evaluering av retningslinjene
ANSA og utdanningsleverandøren skal en gang i året evaluere eget arbeid med disse retningslinjene. Utdanningsleverandøren anerkjenner ANSAs rett til å be om opplysninger til dette arbeidet.

Krav til informasjon
A) Informasjon som må gjennomgås med søker:

Hvordan finne studium?
- Informasjon om de muligheter som man selv tilbyr
- Informasjon om hvor man finner frem til andre muligheter
- Stedlige representanter og andre bør informere om at de kun representerer et utvalg av
studiesteder.

Studiested
- Informasjon om særlige studiemessige forskjeller
- Informasjon om særlige samfunnsmessige forskjeller
- Leverandører som formidler kontrakter og institusjonsreglementer bør gå igjennom dem
med søker.

Finansiering av studiet
- Lånekassen, privat finansiering og andre finansieringsformer.

Godkjenning og hjemkomst
- Hva kan/vil studenten bruke studiet sitt til?
- Hvordan foregår eventuell godkjenning av den konkrete utdanningen?

B) Sjekkliste for studenter før de drar

- Det bør utleveres en sjekkliste eller henvises til en som inneholder relevant informasjon
om visum, helse, forsikring, diverse annen relevant informasjon.

C) Rutiner i veiledning

Opplæring av medarbeidere
- Faste opplæringsplaner og rutiner

Krav til oppdatert viten
- Faste planer og rutiner for innhentning av informasjon
- Faste planer og rutiner for intern videreformidling

Dokumentasjon
- Det må følge dokumentasjon på hvilken informasjon som er gitt studenten
- Evt. Veiledningskontrakt

D) Oppfølgning og hjelp

Kvalifikasjonskrav

A) Registrert bedrift

B) Økonomisk soliditet

C) Synlige kontaktdetaljer
- Er helt nødvendig for redelighet og mulighet for søker/student å kontakte leverandøren.

D) Intern klagerutine
- Interne rutiner for klager skal sikre søker/student rimelig mulighet for å bli hørt i situasjoner hvor det er uoverensstemmelser mellom leverandør og søker/student.

E) Rutiner for hjelp til studenter
- Ved uhell, ulykker og andre problemer (helse, skole, psykiske med mer).
- Plan for hvordan man forholder seg til ulykker av større og mindre omfang og hvordan man hjelper studentene.

---

Les mer om ANSAs samarbeidspartnere

Sist endret: 25.02.2013 11:41 Skriv ut