I 1956 blir ANSA stiftet og i 60 år jobber organisasjonen for norske studenter i utlandet. Få oversikt over de ulike tiårene her.

1956: ANSA blir stiftet

1963: ANSA bidrar til at gebyrstipendet blir innført

1966: ANSAs kontaktkontor, i dag kjent som studieinformasjonen, åpnes

1969: ANSA bryter med NSU

1969: ANSAs vinterleker i Sveits blir arrangert for første gang

1972: Statuttendring: Alle utenlandsstudenter kan bli medlem av ANSA

1975: Lånekassen gir gebyrstipend også til ikke-akademiske studier, etter press fra ANSA

1979: Likt gebyrstipend for akademiske og ikke-akademiske studier innføres

1983: Stortingsmelding nr. 12 (1983-84): «Utenlandsstudenter er en nødvendig og verdifull impuls for Norge»

1984: ANSA blir omorganisert til samskipnad, men prinsippet om frivillig medlemskap beholdes

1990: Etter press fra ANSA utvides hovedfagsavskrivningen til å omfatte utenlandsstudier

1995: Utenlandsstudentenes rett til å bruke norske beskyttede titler sikres

1997: Det legges frem en egen Stortingsmelding om studier i utlandet, St.meld nr. 19 (1996-97). I Stortingets behandling av meldingen vedtas det blant annet en målsetting om at 50 prosent av alle norske studenter skal ha et kortere eller lengre opphold i utlandet.

2000: ANSA får gjennomslag for valutakompensasjon til land som har tapt over fem prosent på valutasvingningene

2003: ANSA New Zealand, Singapore og Slovakia blir stiftet. Singapore er første ANSA-land i Asia.

2004: Fra høsten av blir gebyrstipendet erstattet med skolepengestøtte, og fagbegrensningen blir slettet

2006: ANSA fyller 50 år

2008: Turnuskøen er for lang. En «løsning» som lanseres er at kun medisinstudenter utdannet i Norge skal få plass. ANSA protesterer.

2012: KUF-komiteen vedtar å innlemme støtte til førstårsstudium i alle ikke-vestlige land i statsbudsjettet for 2013

2013 - Turnustjenesten for norske leger endres fra loddtrekningsbasert til å bli søknadsbasert. Samtidig endres autorisasjonstidspunktet for medisinstudenter i Norge fra etter fullført turnustjeneste til direkte etter fullført studie. Tidspunkt for samme endring for utenlandsstudenter settes til 2017.

2014: Regjeringen gjeninnfører støtte til freshman-året i USA. #yeswecandy

2015: PHD-stipend og ett års språkstipend i alle ikke-engelskspråklige land blir med på statsbudsjettet

2016: ANSA fyller 60 år!

Se tidslinjen grafisk (jpg, hi res).